ספרים להוסיף (12 מרץ 2018 - אחרי גרס' 26)

הצעות לספרים חדשים החסרים בפרוייקט השו"ת
dannyil
הודעות: 76
הצטרף: א' 09 פברואר, 2014 6:47 pm

ספרים להוסיף (12 מרץ 2018 - אחרי גרס' 26)

הודעהעל ידי dannyil » ב' 12 מרץ, 2018 11:15 am

ספרי מפרשי תורה ותנ״ך
מנחה בלולה
תולדות אהרן
רלב״ג על התורה, רלב"ג על שאר כתובים
ר"ן על התורה
רב סעדיה גאון על דניאל, משלי
מאירי על משלי
רב יוסף קרו על נ״ך
אילת השחר על התורה (אהרון ליב שטיינמן זצק"ל)
רב אברהם בן הרמב״ם על התורה
פירוש רבינו ישעיה
תרגום רב יוסף על דברי הימים
הערות של מסורה
לחם דמעה, פירוש על מגילת איכה של שמואל די אוזידא
אגרת שמואל, פירוש על מגילת רות של שמואל די אוזידא
פירוש על מגילת אסתר של שמואל די אוזידא
מעם לועז על תנ״ך
אבן עזרא על משלי
אור גדליהו (רב גדליה שארר)
הלקח ולבוב (רב אברהם שארר)
תפארת תורה (רב שמשון דוד פנחס)
טללי אורות
פרקי תורה של הרב גיפטר
פירוש הרמח״ל על התורה
תרגום לאסתר
תרגום שני לאסתר


הגאון מוילנה
- (הגר״א) על נ״ך (וגם פירושי הגר״א על יונה, משלי)
- ברק השחר על כמה ספרי נ״ך (משלי, יונה, חבקוק וכו׳)
- פירושי הגר״א על חמש מגילות פשת, רמז וסוד (על אסתר, שיר השירים)

מדרש
מגילת אנתיוכוס
מדרש הגדול
מדרש ראובני
מדרש כונן
מדרש שוכר טוב
מדרש המורה
מדרש הנעלם
מדרש אבכיר
מדרש עשרת הדברות

מפרשי על משניות
קהתי
תפארת יעקב
פירוש הגר״א על אבות
מחזור ויטרי על אבות
רוח חיים (רב חיים ולוז׳ין על אבות)
מדרש שמואל על פרקי אבות של שמואל די אוזידא

מפרשי תוספתא, מדרשי הלכה
מנחת יצחק
מנחת בכורים
חסדי דוד
קומץ מנחה
שירי מנחה
הגהות הגר״א
פירוש דרך הקודש על סיפרא

פירושים על מדרשי אגדתא
עץ יוסף
פירוש מהרז״ו
ענף יוסף
עין יעקב
ידי משה
מתנות כהונה
זרע אברהם
אמרי יושר
חידושי הרד״ל
רש״י על מדרש רבה
פירוש הגר״א על כמה אגדתות (נערך ונסדר על ידי אהרון פלדמן ראש ישביה של נר ישראל בבלטימור, מרילנד בארצו"ה)
פירוש רד"ל על פרקי דרבי אליעזר

קבלה
הסולם על הזהר
פירוש הרמ״ק על הזהר
ספר יצירה:
- פירוש הרמב״ן על ספר יצירה
- פירוש הגר״א על ספר יצירה
- פירוש הרבא״ד על הספ״י
- פירוש רב סעדיה גאון על הספ״י
- פרי יצחק
ספר הבהיר
ספרא דצניותא

הרמ״ק
תורת הקבלה
תומר דבורה
פרדס רמונים
אור נרב
אילמנה רבתי
שיעור קומא

רב חיים ויטל
אץ חיים

אריז״ל
כתבי האריז״ל
שולחן ערוך האריז״ל

לשם:
לשם לשם שבו ואחלמה: ביאורים, כללים (וגם גליוני לשם שבו ואחלמה)
ספר הדע"ה
ספר הקדו"ש

ספרי הרמח״ל
אדיר במרום
לשון לומדים
ספר הדרכים
רזין גניזים
מיגדל עז
קלח פתחי חכמה

ספרי הרד"ל
הגהות על ששה סדרי משנה
הגהות על התלמוד הבבלי
ביאור על סדר מועד בתלמוד הירושלמי
הגהות על ביאורי הגר"א על סדר זרעים בתלמוד הירושלמי
ביאור על תוספתא מסכת עוקצין
ביאור ומבוא על פרקי דרבי אליעזר
ביאור על מדרש שמואל
ביאור על מדרש פסיקתא דרב כהנא
הגהות ופירושים על מדרש רבה,
נפש דוד על הזהר
הגהות על שאילתות דרב אחאי גאון משבחא
הגהות על שו"ת הגאונים 'שערי תשובה'
ספר כוכבי אור - הגהות ותוספות לספר היוחסין ולספר סדר הדורות
קדמות ספר הזוהר
פירוש למגילת אסתר

פירושים על ספרי הרמב"ם
פירוש האברבנאל על מורה נבוכים
פירושים על הדף של מורה נבוכים (נמצאים על הדף במהדורת ווילנא)

פירושים על הכוזרי (נמצאים על הדף במהדורת ווילנא)

ספרי רב יהונתן אייבשיץ
ירות דבש
מתוק מדבש
נפש יהונתן
מאמר יהונתן

פירושים על ש״ס
ספר הערוך
שיטה אינו יודע למי
הרב הגאון חיים קנייבסקי על הרושלמי
אילת השחר על כמה משסכתות בש"ס (אהרון ליב שטיינמן זצק"ל)
חסד ומשפט על סנהדרין (א.ל שטיינמן זצק"ל)
הגהות של הב״ח
הגהות הגר״א
גליון הש״ס
הגהות המהר״ם מרותנברג
שעורי רבנו אבי עזרי - שיעורים על מסכתות הש"ס.
בן יהוידע של ה״בן איש חיי״ על ש״ס
דבר משה על הש״ס (הרב רוזמרין)
קונטרסי שיעורים של רב ישראל זאב גוסטמן
פנים מאירות
הגרנ״ט (חידושי רב נפתלי טרופ)
שדה צופים
שדה אליהו (גר״א)
שעורי רבותינו (הרב בלוך)
דיברות משה (הגאון רב משה פיינשטיין זצ״ל)
רש״י על הרי״ף

הלכה
דרכי משה הערוך
הליכות שלמה
שביתת השבת של הרב יצחק מלצן
ספרי חוט שני של הרב ניסים קרליץ
משנת שבת
דגול מרבבה על יו״ד
בדי השולחן על יו״ד
מטעמי השולחן
מעדני השולחן
יד יהודה
נשמת אברהם
שמירת שבת כהלכתא
שמירת הנפש והגוף (הרב לערנער)
שולחן ערוך האריז״ל
ספרי ערוך השולחן על סדר זרעים והלכות א״י וגם על קדשים וקדוש החודש (ערוך השולחן העתיד)

[מפרשים על הרמב״ם]
פירוש על קידוש החודש
פירוש אבי עזרי (רב שך)

ספרי הרב הגאון משה שטרנבוך שליט"א
מועדים וזמנים
תשובות והנהגות
טעם ודעת
חכמה ודעת
פשט ועיון
הגדה של פסח, מועדים וזמנים
דיני ומנהגי פורים משולש וערב פסח שחל בשבת
משנת המועדים
דת והלכה
זבחי קודש
אורחות הבית
תורת המשפחה
ההלכה במשפחה
בעיות הזמן
מצות שביעית כהלכה
סת"ם כהלכתן
הדרך לתשובה
קיצור דיני ריבית המצויים
ברכת החמה - דינים, הערות ומנהגים,
ערב פסח שחל בשבת ופורים משולש
הלכות הגר"א ומנהגיו
דע מה שתשיב
דעת ומחשבה
רשימות בשמעתתא
אש קודש

מוסר ומחשבה
מכתב מאליהו
שפתי חיים (רב חיים פרידלנדר)
אור יחזקאל
חכמה ומוסר
קריינא דאגרתא (סטייפלר גאון)
בנין עולם
מעלות התורה
אבן שלימה (הגר״א)
שערים בתפילה (שמשון דוד פנחס)
שבת מלכתא (שמשון דוד פנחס)
כוזרי שני
פחד יצחק של רב הוטנר
המספיק לעובדי השם (יש ספר שהוציא ע״י אוני׳ בר-אילן)
מלחמת השם של רב אברהם בן הרמב״ם
מלחמת השם של הרלב״ג
מכתב מאליהו (מכתבים של רב דסלר)
יסוד מורא וסוד תורה של האב״ע
ספר הויכח של הרמב״ן


חסידות
נתיבות שלום

ספרי דקדוק
לשון חיים
דקדוק אליהו (גר״א)
דקדוק הרמח״ל
דקדוקי שי
דקדוקי שי
שפת אמת
לוית חן
ספר מכלול של הרד״ק
ספר השרשים של הרד״ק
מאזני לשון הקודש של האב״ע
דקדוקים של האב״ע
מהלך שבילי הדעת של האב״ע
צחות של האב״ע

תפילה
אוצר התפילה

הגדה של פסח ופירושיה

[תוכנת שמים]
יסוד עולם של יצחק הישראלי (ב׳ חלקים)
חשבון מהלכות הכוכבים של הנשיא אברהם בן חיא
צורת הארץ של הנשיא אברהם בן חיא
מאמר העיבור של הרמב״ם
תכונת השמים של הרב רפאל לוי מהנובר
לוחות העיבור של הרב רפאל לוי מהנובר (ב׳ חלקים)
שבילי דרקיעה (נמצא בפתח דבר של משניות מועד)

[שו״ת]
שו״ת נחלת דוד
שו"ת שרגא המאיר בהלכה של הרב שרגא פייוויש שנעעבאלג (ח' חלקים)
שו"ת קנין תורה בהלכה של הרב אברהם דוד הורביץ (ז' חלקים)
שו"ת של רב חיים ולוז'ין
רבבות אפרים
שו״ת ממעמקים (השואה) (הרב אפרים אשרי)

כללי
דרכי וכללי הגמרא
דרכי התלמוד
המלמד תורה
נחלת יוסף
הקדמה רבינו ניסים גאון בהקדמה למסכת ברכות
אספקלריא
פחד יצחק של למפרונטי
רלב״ג: שערי צדק על י״ג מדות של רבי ישמעאל
אוצר ישראל (אנציקלופידיה) (הרב יהודה דוד איזנשטין)
אוצר ויכוחים (הרב יהודה דוד איזנשטין)
אוצר מאמרי תנ״ך (הרב יהודה דוד איזנשטין)
אוצר מאמרי חז״ל (הרב יהודה דוד איזנשטין)
אוצר מוסר ומדות (הרב יהודה דוד איזנשטין)
אנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראל (הרב מרדכי מרגליות)

במילון יסטרו יש ארמית - מילים באנגלית וכן הבנינים ותרגומים. זה יעזור מאוד לאלו שמדברים אנגלית, אבל מוצאים ארמית / עברית קצת קשה לפעמים.

זה כל כך מצער כי עבודות גדולות כגון ברכת שמואל, חזן איש, כף החיים, קהילות יעקב מוגבלים מהפרויקט זה יהיה הפסד עצום לכלל ישראל כי עבודות אלה לא דיגיטציה ושמר.

סמל אישי של המשתמש
lazco
הודעות: 456
הצטרף: ג' 07 מאי, 2013 11:23 am

Re: ספרים להוסיף (12 מרץ 2018 - אחרי גרס' 26)

הודעהעל ידי lazco » ב' 12 מרץ, 2018 11:57 am

שלום רב,
תודה רבה על כל זמן ומחשבה שהשקעת ברשימה.
העברתי אותה לוועדה.
בקשר למדרשים ששלחת:
שחר טוב זהו מדרש תהילים שכבר קיים במאגר
מדרש הנעלם הכוונה לזהר
אבכיר - מה שהודפס זה מה שנלקט מילקוט שמעוני, וילקוט שמעוני כבר נמצא במאגר
עשרת הדיברות וכונן נמצאים באוצר מדרשים של אייזנשטיין

dannyil
הודעות: 76
הצטרף: א' 09 פברואר, 2014 6:47 pm

Re: ספרים להוסיף (12 מרץ 2018 - אחרי גרס' 26)

הודעהעל ידי dannyil » ב' 12 מרץ, 2018 5:38 pm

תודה, סליחה על המדרשים שכבר נמצאים במאגר

תיקון
הודעות: 3
הצטרף: ו' 04 מאי, 2018 4:35 am

Re: ספרים להוסיף (12 מרץ 2018 - אחרי גרס' 26)

הודעהעל ידי תיקון » ו' 04 מאי, 2018 4:46 am

בשולחן ערוך אבן העזר לאחר סימן קנ"ד מופיע בנוסף לסדר הגט של בעל השולחן ערוך, סדר נוסף מהגאון ר' מיכל ר'יוזפ'ס ובלשון הפוסקים מהר"ם ר"י, ובמהדורת ראש פינה נוסף גם ביאורו בשם ברכת המים, והפתחי תשובה על סדר זה, לפלא בעיני שחלק אינטגרלי מהשו"ע ונושאי כליו לא מופיע בפרויקט השו"ת.

תיקון
הודעות: 3
הצטרף: ו' 04 מאי, 2018 4:35 am

Re: ספרים להוסיף (12 מרץ 2018 - אחרי גרס' 26)

הודעהעל ידי תיקון » ש' 02 יוני, 2018 11:06 pm

תיקון כתב:בשולחן ערוך אבן העזר לאחר סימן קנ"ד מופיע בנוסף לסדר הגט של בעל השולחן ערוך, סדר נוסף מהגאון ר' מיכל ר'יוזפ'ס ובלשון הפוסקים מהר"ם ר"י, ובמהדורת ראש פינה נוסף גם ביאורו בשם ברכת המים, והפתחי תשובה על סדר זה, לפלא בעיני שחלק אינטגרלי מהשו"ע ונושאי כליו לא מופיע בפרויקט השו"ת.

האם ניתן לקבל תגובה כלשהיא?


חזור אל “הצעות לספרים חדשים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 2 אורחים