תיקוני טעויות ומ"מ (לגירסה 26) 1-ש"ס ראשונים על המש

רפאל הכהן
הודעות: 1
הצטרף: ב' 26 יולי, 2021 11:47 pm

תיקוני טעויות ומ"מ (לגירסה 26) 1-ש"ס ראשונים על המש

הודעהעל ידי רפאל הכהן » ג' 27 יולי, 2021 12:26 am

תיקונים ש"ס, מפרשי משנה וגמרא - ראשונים


[שלום רב:
1) צירפתי קובץ וורד הכולל את כל התיקונים שלהלן
2) רשומים אצלי עוד מאות תיקונים [רובם טעויות גמורות], אך איני יודע אם זו הכתובת לשליחת תיקונים אלו, לצורך תיקון המהדורות הבאות - אם כן נא להודיעני ואשלחם

בבלי שבת קכה, ב
כג תשרי תשפא - "התם: אבן שעל"
יש לציין: דף קמב ע"ב

בבלי גיטין פו, ב
ה תמוז תשפא - "דרבא: הלכה כר'"
במקום /דרבא/ צ"ל: דרב

ר"ש כלאים ה, ו
ה תמוז תשפא - "ג א גבי"
במקום /ג/ צ"ל: ב

ר"ש פרה ב, א
ה תמוז תשפא - "דבתוספתא שם קתני"
במקום /דבתוספתא/ צריך לומר: דבספרי זוטא (פרשת חוקת יא, ב עמוד שא) קתני וכו'

ר"ש פרה ט, ג
ה תמוז תשפא - "בפ"ו מ"ה דאם"
במקום /בפ"ו/ צריך לומר: בפ"ז

ר"ש טהרות ח, ו
ה תמוז תשפא - "דפ"ב דמכשירין גבי"
במקום /דפ"ב/ צ"ל: דפרק בתרא

רא"ש פרה ב, א
ה תמוז תשפא - "בתוספתא קתני ר'"
במקום /בתוספתא/ צריך לומר: דבספרי זוטא (פרשת חוקת יא, ב עמוד שא) קתני וכו'

רא"ש טהרות ח, ו
ה תמוז תשפא - "ובפרק בתרא דמכשירין"
מתיבת /ופרק/ עד תיבת /מעשה/ (כולל) הוא כפול, ויש להשמיט התיבות: /ובפרק בתרא דמכשירין תנן אם העלו חרש שוטה וקטן מעשה/

רא"ש טהרות ח, ו
ה תמוז תשפא - "מעשה ובפרק בתרא"
עד כאן [תיבת /מעשה/ - כולל] צריך למחוק (ראה הערה קודמת)

המאור הקטן שבת יט, ב ד"ה המיחם שפינהו
ג אב תשפא - "כתב הרי"ף בפרק"
מתיבת /כתב/ הוא קטע חדש ויש: 1. להדגיש תיבת /כתב/ 2. להתחיל שורה חדשה

המאור הקטן שבת מז, ב ד"ה תנו רבנן
ה תמוז תשפא - "אין טלטול מן"
צריך להוסיף: /אבל היכא שנעשה ההיתר בסיס לדבר האסור/ אין טלטול וכו' - הגהות הב"ח.

המאור הקטן שבת מז, ב ד"ה תנו רבנן
ה תמוז תשפא - "תשמיש להטמנה וכן"
צריך להוסיף: /ואין הלפת והצנון/ תשמיש להטמנה וכו' - הגהות הב"ח

המאור הגדול בבא מציעא לו, א ד"ה המלוה את
ה תמוז תשפא - "איבעי לוה לסלוקי"
במקום /איבעי/ צ"ל: אי בעי

כתוב שם בבא מציעא לה, ב
ה תמוז תשפא - "שיכופו אותו בית"
במקום /שיכופו אותו בית דין/ צ"ל: אבל לא שיכופו אותו בית דין. או: אבל שיכופו אותו בית דין, לא.

מלחמת ה' שבת סו, ב ד"ה אמר הכותב
יד אב תשפא - "אינו אלא שניצוצות"
נראה שבמקום /אינו/ צ"ל: שאינו

ר"ן על הרי"ף שבת מט, א ד"ה וכתב רש"י
ה תמוז תשפא - "הדא פלוגתא דמוסיפין"
במקום /הדא/ צ"ל: הכא

ר"ן על הרי"ף שבת מט, א ד"ה וכתב רש"י
ה תמוז תשפא - "בין מלמטה ואפי'"
בכל הכת"י תיבות /בין מלמטה/ מחוקות, וצ"ל: בין מלמעלה ואפילו באהל ארעי, בין מן הצד במחיצה קבועה וכו'

ר"ן על הרי"ף שבת סא, ב ד"ה פיסקא אין ד"ה אבל מצדה
ה תמוז תשפא - "אינו רוצה לפותחה"
במקום /אינו/ צ"ל: ואינו או: דאינו

נימוקי יוסף בבא מציעא לט, א ד"ה גרסינן בגמרא
ה תמוז תשפא - "ואי דקאמר ליה"
מתיבת /ואי/ עד תיבת /מיירי/ (כולל) - נמחק [עיין רשב"א]

נימוקי יוסף בבא מציעא לט, א ד"ה גרסינן בגמרא
ה תמוז תשפא - "דכתב ליה ואכול"
במקום /דכתב/ צ"ל: ולא כתב [עיין ברשב"א]

תפארת שמואל גיטין א, ה, ד"ה א
ה תמוז תשפא - "זו שספק ממזר"
במקום /זו שספק/ נדצ"ל: זו בלבד שספק

תפארת שמואל גיטין ט, ז, ד"ה ג
ה תמוז תשפא - "והרא איירי שהבע"ד"
במקום /והרא/ צ"ל: והכא או: והרא"ש

רש"י שבת מז, ב ד"ה מן הצד
ה תמוז תשפא - "תקועה, ומהדקה בחוזק"
יש לשנות מיקום הפסיק, ובמקום /מפני שאינה תקועה, ומהדקה בחוזק קרי לה מן הצד/ צ"ל: מפני שאינה תקועה ומהדקה בחוזק, קרי לה מן הצד. [וכן מוכח מגירסת הר"ן: מפני שאינו תוקעה ומהדקה בחוזק, קרי לה מן הצד].

רש"י שבת נ, ב ד"ה בגורדיתא דקני
ה תמוז תשפא - "מוחק. מתיב רב"
במקום /מוחק/ צ"ל: ממחק [יעב"ץ]

רש"י שבת קג, א ד"ה ושבקיה בגוויה
ה תמוז תשפא - "לתלוש בה."
במקום /לתלוש/ צ"ל: לתלות (מסורת הש"ס)

רש"י שבת קמו, ב ד"ה לחזק שיחזק
ה תמוז תשפא - "שיחזק הכלי, שלא"
מתיבת /שיחזק/ עד סוף הדיבור הוא מדברי רש"י, וצ"ל: לחזק - שיחזק הכלי וכו' [ומתיבת /שיחזק/ להוריד ההדגשה וגודל הגופן]

רש"י גיטין ו, א ד"ה דניידי - אינן
ח תמוז תשפא - "שביניהם. לא צריכת"
לכאורה במקום /שביניהם/ צ"ל: שכיניהם

רש"י גיטין יט, א ד"ה מוחק - ע"מ
ה תמוז תשפא - "מוחק התחתונות סיקרא"
ברש"י כת"י - במקום /מוחק/ הגירסא היא: מחק

רש"י גיטין יט, א ד"ה פטור - שהרי
ה תמוז תשפא - "בתחילה לא כתב"
במקום /בתחילה/ צ"ל: כבתחילה (ב"ח)

תוספות סוכה יא, ב ד"ה דברי ר"ש
ב אב תשפ - "תנא היה ואפשר"
עיי' יומא דף מג ע"ב דמבואר שם דתנא היה ורביה דרבי יוחנן היה

תוספות גיטין ט, ב ד"ה אף על פי שחותמיהן
ה תמוז תשפא - "לרבי מאיר דלא"
לכאורה כוונתם לת"ק שם הסובר דיש חיוב בושת בעבד משום שנקרא 'אחיו במצוות'. וי"א שבמקום /לרבי מאיר/ צ"ל: למאי. ובתוס' הרא"ש הגירסא: למאן.

תוספות בבא קמא לה, א ד"ה חובל וצריך
ה תמוז תשפא - "לאפרה וי"ל דלא"
במקום /לאפרה/ צ"ל: לעפרה

תוספות חולין יב, ב ד"ה ותיבעי ליה
ה תמוז תשפא - "נתכוונו לכך הרי"
נראה שבמקום /נתכוונו/ צריך לומר: נתכוון

עליות דרבינו יונה בבא בתרא - הערות קסה, א הערה 17
ה תמוז תשפא - "קלג, ובשער משפט"
במקום /קלג/ צ"ל: שצב

רשב"א שבת קנד, ב ד"ה הא דאקשינן
ה תמוז תשפא - "לכלי שבתא. אלא"
במקום /לכלי/ צ"ל: לכולי

רשב"א גיטין כ, א ד"ה הא דאמר
ה תמוז תשפא - "בזה אינו כתב"
נראה שבמקום /בזה/ צ"ל: כזה

ריטב"א בבא מציעא ל, א ד"ה ורבקה. פרש"י
ה תמוז תשפא - "לרבקה כלומר לפטם"
כוונתו הרי"ש בפתח והבי"ת בשוא ודגושה /לְרַבְּקָהּ/ - עין ברמב"ן ובשיטה מקובצת

ריטב"א בבא מציעא ל, א ד"ה ורבקה. פרש"י
ה תמוז תשפא - "לרבקה והמקום שבו"
היינו הלמ"ד בקמ"ץ או חירי"ק והרי"ש והרי"ש בשו"א, והבי"ת והקו"ף בקמ"ץ ורפוי - /לָרְבָקָה/ או: /לִרְבָקָה/ והוא שם מקום

חידושי הר"ן שבת קנד, ב ד"ה בשלפי זוטרי
ה תמוז תשפא - "במטות שעל גבי"
במקום /במטות/ צ"ל: במעות

חידושי הר"ן שבת קנד, ב ד"ה בשלפי זוטרי
ה תמוז תשפא - "הר"ש הלוי ז"ל"
במקום /הר"ש/ צריך לומר: הר"ז הלוי (בעל המאור)

חידושי הר"ן שבת קנד, ב ד"ה בשלפי זוטרי
יד אב תשפא - "פסקו של דברים"
נראה שבמקום /פסקו/ צ"ל: פסקן

חידושי הר"ן שבת קנד, ב ד"ה והא איכא
כו תמוז תשפא - "בפכ"ט מהלכות שבת"
במקום /בפכ"ט/ צ"ל: בפכ"א [בפרק כ"א הלכה י']

חידושי הר"ן ראש השנה ב, א ד"ה שטרי חוב
ה תמוז תשפא - "הר"א הלוי ז"ל"
במקום /הר"א/ צריך לומר: הר"ז [הרז"ה - המאור]

חידושי הר"ן גיטין י, ב ד"ה זאת אומרת
כ סיון תשפא - "מדיהיב זוזי קמיהו"
מכאן הוא ד"ה חדש, וצריך לרדת שורה, ואז להתחיל: מדיהיב זוזי קמייהו קנה. מדיהב וכו'

חידושי הר"ן גיטין י, ב ד"ה זאת אומרת
ה תמוז תשפא - "זזי דלא הוה"
במקום /זזי/ צ"ל: זוזי

חידושי הר"ן גיטין י, ב ד"ה ואי בעית
ה תמוז תשפא - "פסולין בתרווייהו כשרין"
תיבת /פסולין/ מיותרת וצ"ל: אלא מובהקין בתרוויהו כשרין וכו'

חידושי הר"ן חולין יב, ב ד"ה מפני שיש
ה תמוז תשפא - "שקיל ואין לו"
נראה שבמקום /שקיל/ צ"ל: שקול

שיטה מקובצת בבא מציעא ל, א ד"ה עלה עליה
ה תמוז תשפא - "דעלה זכר ניחוש"
הלשון משובשבת, ונראה שבמקום /דעלה זכר/ צ"ל:לעלה עליה זכר

שיטה מקובצת בבא מציעא ל, א ד"ה עלה עליה
ה תמוז תשפא - "רבי אליעזר ורבנן"
נראה שבמקום /התם רבי/ צ"ל: התם עד כאן לא פליגי רבי

שיטה מקובצת בבא מציעא ל, א ד"ה עלה עליה
ה תמוז תשפא - "הכא דודאי רבעה"
במקום /הכא/ צ"ל: היכא

שיטה מקובצת בבא מציעא ל, א ד"ה ואם תאמר
ה תמוז תשפא - "ור"ת גריס לרבקה"
לכאורה במקום /ור"ת/ צריך לומר: ור"ח [ואולי אפשר לגרוס ר"ת וכוונתו לדברי רבינו תם בספר הישר סימן תקפ"ה שהביא שם פירוש ר"ח והסכים עמו]

שיטה מקובצת בבא מציעא ל, א ד"ה ואם תאמר
ה תמוז תשפא - "בסגו"ל לפטמה כמו"
היינו פת"ח וכוונתו: /לְרַבְּקָה/ (עיין מלאכת שלמה עירובין פרק ב משנה א)

שיטה מקובצת בבא מציעא ל, א ד"ה והריטב"א כתב
ה תמוז תשפא - "לרבקה ר' בקמ"ץ"
היינו קמ"ץ קטן וכוונתו /לְרָבְּקָהּ/ (כמו "לְאָכְלְה")

שיטה מקובצת בבא מציעא ל, א ד"ה והריטב"א כתב
ה תמוז תשפא - "בקבו"ץ וב' קמ"ץ"
נראה שבמקום בקובו"ץ צריך לומר בשו"א וכוונתו /לָרְבָקָה/ והוא שם מקום

שיטה מקובצת בבא מציעא ל, א ד"ה וזה לשון
ה תמוז תשפא - "לרבקה בדגשו"ת הבי"ת"
כוונתו: /לְרַבְּקָה/ (עיין מלאכת שלמה עירובין פרק ב משנה א)

שיטה מקובצת בבא מציעא ל, א ד"ה וזה לשון
ה תמוז תשפא - "ודשה או על"
במקום /ודשה/ צ"ל: ותדוש (עיין בתוס' הרא"ש)

מרדכי שבת פרק חבית תמ
ה תמוז תשפא - "ול"נ דהא מיירי"
במקום 'ול"נ' צריך לומר: ונ"ל (ראה בביאור בגדי ישע כאן ובראבי"ה סימן שלח)

מרדכי שבת פרק חבית תמ
ה תמוז תשפא - "צ"ל דבמקום הישן"
במקום /צ"ל/ יש לגרוס: ונ"ל [ונראה לי - עיי' ראבי"ה סימן שלח]

מרדכי שבת פרק מי שהחשיך תמז
יא אב תשפא - "קמד ב"
במקום /קמד/ צ"ל: קמב

מרדכי חולין הגהות מרדכי פרק ראשון תשלז
ה תמוז תשפא - "פ"ק דסוכה א"ר"
במקום /פ"ק/ צריך לומר: פרק שני (דף כא, ב)

ספר הישר סימן רנא
ה תמוז תשפא - "להתיר. ואיכא למימר"
נראה שבמקום /להתיר/ צ"ל: להתיז

מאירי שבת קכג, א ד"ה תאנה שלא
ה תמוז תשפא - "הלון כפה ספל"
במקום /הלון/ צ"ל: חלון

מאירי שבת קכג, א ד"ה תאנה שלא
ה תמוז תשפא - "שאנו ומתוך כך"
במקום /שאנו/ צ"ל: שאני

פסקי רי"ד שבת קב, ב ד"ה המסתת. פי'
ה תמוז תשפא - "ברהיטני ובמעצד, הוא"
א. במקום /ובמעצד/ צ"ל: במעצד,
ב. יש לשנות מיקום הפסיק, וצ"ל: ומחליקן ברהיטני, ומעצד הוא וכו'

פסקי רי"ד בבא קמא גמרא הערות קיג, א הערה 06
ה תמוז תשפא - "צח, ב משמע"
במקום /צח, ב/ צ"ל: צא, ב [ועיי"ש בתוס' ד"ה הא רבי יהודה]

תוספות הרא"ש גיטין ט, ב ד"ה מקרעין להם
ה תמוז תשפא - "היא בין לענין"
נראה שבמקום /היא/ צ"ל: הוא

תוספות הרא"ש גיטין כ, א ד"ה עד כאן
ה תמוז תשפא - "כשיחתמו העדים עליו"
אפשר שבמקום /כשיחתמו/ צ"ל: כדי שיחתמו

תוספות רי"ד שבת עד, ב ד"ה האי מאן
ה תמוז תשפא - "הא' הוא משום"
במקום /הא'/ צ"ל: האיסור

תוספות רי"ד עירובין לה, א ד"ה פיסקא נתנו
ה תמוז תשפא - "אך אם הי'"
במקום /אך/ צ"ל: אלא

תוספות רי"ד עירובין לה, א ד"ה פיסקא נתנו
ה תמוז תשפא - "אלא המטות שלנו"
לא מובן, ואולי במקום /אלא המטות שלנו ומחברין/ צ"ל: וכמו המטות שלנו שמחברין
[/size]
* * * * * * * * * * * * * *
קבצים מצורפים
תיקונים לפרויקט השו''ת ש''ס וראשונים יח אב פ''א.rtf
(103.27 KiB) הורד 463 פעמים

חזור אל “תיקוני הקלדה ומראי מקומות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 25 אורחים