עמוד 1 מתוך 1

תיקון במהר"ם בנעט ברכות לה, ב

פורסם: ד' 13 ינואר, 2021 5:54 pm
על ידי לישועתך קויתי
מהר"ם בנעט מסכת ברכות דף לה עמוד ב
רש"י ד"ה זית. שהפרי קרוי זית וכו'. אף על גב שהאילן ג"כ קרוי זית, כדכתיב כי ישל זיתך [דברים כ"ח מ'], ומאי חזית לפרשהו פרי, נפרשהו אילן, וכמו דמברכין בעלמא בפה"ע, דאע"ג שיש לפרש ג"כ עץ ממש, מ"מ מדמברכינן אהזית בפה"ע ואשמן בפ"ז, יפורש פ"ז פרי הפרי ודו"ק.

אין לפני את המקור, אבל המודגש צריך עיון אם הוא נכון.
1. מש"כ: "דאע"ג שיש וכו'" - הוא כבר תירוץ והלשון לא משמע כן.
2. מש"כ: "אהזית" - נראה פשוט שהגירסא היא: "אזית", אין המקור לפני, אך כנ"ל.