עמוד 1 מתוך 1

הרבה תיקונים בהרבה ספרים

פורסם: ה' 14 מרץ, 2019 3:53 pm
על ידי עורך
שו"ת כתב סופר או"ח סימן מ"א
וכל העם ראשיהם ומנהיגיהם ודיניהם רואים את הקולות - צ"ל "ודייניהם".

מצודת דוד משלי ב' י"ט:
כל הבאים אליה לא ישובון מדרכם הרע, כי קשה מאד לפרוש ממנה, ולא ישיגו עוד מעתה ארחות חיים, ונאמר אף למשל על דרכי, כי קשה מאוד לפרוש ממנה אחר שהורגל בה - צ"ל ונאמר אף למשל על דרכי "המינות".

בן איש חי (שנה א' פר' צו סוף סעיף כ"ט)
וכל הארבע כוסות "צצריכין" שטיפה והדחה שירחצם מבית ומחוץ בכל פעם. - צ"ל צריכין.

שו"ת הרשב"א ח"ד סימן רל"ד
ומעתה לא נשאר להם שום בחינה בנבואת "עשה" צ"ל: ומעתה לא נשאר להם שום בחינה בנבואת "משה".
לגבב משלפניו ולהלדיק - מגיד משנה יו"ט ב' י"ד - צ"ל ולהדליק.

דברי חמודות הלכות חלה סימן ד' אות כ"ה
דלא בעינן צרוף סל אלא בכענין שאינם נושכות - צ"ל בכעכין. [וכ"ה בפסקי חלה להרשב"א שער ב'] - [וגם עוז והדר לא תקנו]

רש"י יומא ט' ע"ב
מאי ארז - מאי נמשלתם לארז דקאמר, אמר עולא: ססמגור - שם תולעת. [חסר כאן רוב הדיבור של רש"י]

פני שלמה פסחים ט:
וי"ל דנ"מ היכא דעבי ולא הצניע, צריך להיות היכא "דעבר".

מכילתא פרשה י"ג
ויקרא למשה ולאהרן מגיד שהיה פרעה מחזר ושואל בכל ארץ מצריס /מצרים/ היכן משה שרוי היכן אהרן שרוי: ויאמר קום צאו מתוך עמי אמר לו משה מוזהרין אנו שלא לצאת אלא בפרהסיא שנאמר ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר. ד"א ויקרא למשה ולאהרן למה נאמר לפי שהוא אומר ויאמר לו פרעה לך מעל וגו' - צ"ל לך "מעלי".

שערי הציון שנו יג
וכן מוכח ברמב"ם פרק י"ד הלכה כ"ד, וביותר בביאורו בפירוש המשנה מבואר להדיא כדברינו, ורש"י דעירובין הנ"ל שכתב ואם עוברת ברשות הרבים פרק י"ד הלכה כ"ד וביותר בביאורו בפירוש המשנה מבואר להדיא כדברינו, ורש"י דעירובין הנ"ל שכתב ואם עוברת ברשות הרבים הוין רשות הרבים וכו', על כרחו ד - כפול ב' פעמים

שמואל א' ב כב
וְעֵלִי זָקֵן מְאֹד וְשָׁמַע אֵת כָּל אֲשֶׁר יַעֲשׂוּן בָּנָיו לְכָל יִשְׂרָאֵל וְאֵת אֲשֶׁר יִשְׁכְּבוּן אֶת הַנָּשִׁים הַצֹּבְאוֹת פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד: - ישכבן כתיב (גמרא במס' שבת נה:)
***
נ.ב. חסר חידושי רעק"א סו"ס רמ"ב על פלפול הנהגת או"ה בש"ך.

גם, נא להכניס תרגום יונתן על חמש מגילות.

גם לעשות שיוכלו ליכנס דרך העיון ל"סוף" המסכתא, עכ"פ ברי"ף ורא"ש כשאינו יודע מספר הדפים או הסימנים, כגון שיכניס "ריף סוף עירובין", "ראש סוף עירובין", וכדומה. [מכיון שהרבה ספרים מציינים כך, וקשה לחפש היכן הוא].

Re: הרבה תיקונים בהרבה ספרים

פורסם: ב' 09 דצמבר, 2019 3:12 am
על ידי עורך
רש"י וישלח ל"ג י"ח - חסר הדיבור האחרון

Re: הרבה תיקונים בהרבה ספרים

פורסם: ו' 08 אוקטובר, 2021 2:36 am
על ידי עורך
תוספות שבת נב. ד"ה וטובלי במקומן - צ"ל "וטובלין".
חשק שלמה על הרמב"ם פ"ד מהל' שמיטה הלכה כ"ה: אך דיש לתמוה על רבינו דמאחר שפסק בהלכות תרומות [פ"א ה"ו] - צריך להיות הלכה כ"ו.