עמוד 1 מתוך 1

תיקונים לבית הבחירה

פורסם: ב' 25 פברואר, 2019 8:05 pm
על ידי ברוך ברמ-ד
בית הבחירה (מאירי) מסכת כתובות דף צג עמוד א
עד שלא התחיל בעבודת הקרקע אפילו במצרים שבו אינו יכול לחזור - צ"ל עד שלא התחיל בעבודת הקרקע הרי זה יכול לחזור בו אבל אם התחיל בעבודת הקרקע אפילו במצרים שבו אינו יכול לחזור [הגהת ר"א סופר]

בית הבחירה (מאירי) מסכת גיטין דף ע עמוד ב
גדולי המפרשים כתבו שלא לא נאמרה - צ"ל גדולי המפרשים כתבו שזו לא נאמרה

בית הבחירה (מאירי) מסכת בבא בתרא דף יא עמוד א
וד' יהודה אומד תשעת חצאי קבין - צ"ל ור' יהודה אומר תשעת חצאי קבין