עמוד 1 מתוך 1

תיקונים בשו"ת מהרשד"ם

פורסם: ב' 03 דצמבר, 2018 8:31 am
על ידי ברוך ברמ-ד
שו"ת מהרשד"ם חלק אבן העזר סימן כז
המסית והמדיח היה גורס כל אלה - צ"ל המסית והמדיח היה גורם כל אלה

שו"ת מהרשד"ם חלק אבן העזר סימן קי
שאני אומר שבענין המשכון שאנו נוהגים עתה - צ"ל שאני אומר שבענין ההישבון שאנו נוהגים עתה

שו"ת מהרשד"ם חלק אבן העזר סימן קכא
מכל ספר ארג נכסים - צ"ל מכל שפר ארג נכסים
שנ"י אלפים לבנים שנתן לה - צ"ל שי"ו אלפים לבנים שנתן לה
ואם ח"ו תפט' הי' ביאנינם בביתו - צ"ל ואם ח"ו תפט' הי' ביאנינה בביתו
וכתב הרב מ"מ שכן הסכימו הרמב"ם והרשב"א - צ"ל וכתב הרב מ"מ שכן הסכימו הרמב"ן והרשב"א
וכ"כ הטור א"ה סי' כ"ב וז"ל - צ"ל וכ"כ הטור א"ה סי' צ"ב וז"ל
שלא חייב עצמו הבעל ולא קנו מידו להם וגם ללאה לא קנו ליתן לה ושזכו הם - צ"ל שלא חייב עצמו הבעל ולא קנו מידו ליורשים אלא שקנו מידו ללאה אשתו וגם ללאה לא חייב עצמו ולא קנו מידו ליתן לה אלא אמר לה הריני לוקח לך בקנין שאתן לפלוני כך וכך ואם כן במה נשתעבד ליורשים שהרי לא קנו מידו להם וגם ללאה לא קנו ליתן לה ושיזכו הם [כך הוא במקור בשו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף קמב, ודולג מפני הדומות]
ואותם שאמרו בירוש' אי מית' - צ"ל ואותה שאמרו בירוש' אי מית'
אין נר' שמתחייב ליורשי' בכל - צ"ל אין נר' שמתחייב ליורשי' בכך

שו"ת מהרשד"ם חלק אבן העזר סימן קצז
כתב הרמב"ן והביאו הריב"ה ז"ל ח"מ סימן ר"ח המחייב עצמו - צ"ל כתב הרמב"ם והביאו הריב"ה ז"ל ח"מ סימן ר"ז המחייב עצמו

Re: תיקונים בשו"ת מהרשד"ם

פורסם: ב' 14 ינואר, 2019 12:49 pm
על ידי responsa
תודה על הערתך!