עמוד 1 מתוך 1

תיקונים בשו"ת בית יצחק

פורסם: ו' 16 מרץ, 2018 2:13 pm
על ידי ברוך ברמ-ד
שו"ת בית יצחק אורח חיים סימן עד
אמאי לא נתל' שעש' להקל האיסור - צ"ל אמאי לא נתל' שמש' [=שמשך] להקל האיסור
לא ידע הגמ' דמיירי בהרהינו אצלינו - צ"ל לא ידע הגמ' דמיירי בהרהינו אצלו
מדברי הח"מ בסי' קכ"ד - צ"ל מדברי הח"מ בסי' ק"כ [ס"ק ה]
רק מתקנ' כדאיתא בצ"צ בסי' קמ"ז - צ"ל רק מתקנ' כדאיתא בצ"צ בסי' קי"ז
לפמ"ש באבני מילואים סימן ל"ט ס"ק י' - צ"ל לפמ"ש באבני מילואים סימן ל"ח ס"ק י'
ועיין ע"ז ע"ב דמייתי מגרוטאו' - צ"ל ועיין ע"ז עא ע"ב דמייתי מגרוטאו'

שו"ת בית יצחק אבן העזר א סימן קיב
בח"מ סי' מ"א במוחל לחבירו - צ"ל בח"מ סי' רמ"א במוחל לחבירו
(ה) ובדבר אם מותר להשיאו עצה - צ"ל (ח) ובדבר אם מותר להשיאו עצה

שו"ת בית יצחק אבן העזר א סימן קלט
ולישני דמיידי דב' עדים העידו - צ"ל ולישני דמיירי דב' עדים העידו

Re: תיקונים בשו"ת בית יצחק

פורסם: ב' 11 יוני, 2018 11:25 am
על ידי responsa
תודה נבדוק