עמוד 1 מתוך 1

תיקונים בפסקי דין רבניים

פורסם: ד' 04 אוקטובר, 2017 2:16 pm
על ידי ברוך ברמ-ד
פסקי דין רבניים חלק ד עמוד 185
איתא באו"ח סימן קנ"ד סק"כ - צ"ל איתא באו"ח סימן קנ"ג סעיף כ
שהוחזק שהיה אבותיו של ראובן - צ"ל שהוחזק שהיה של אבותיו של ראובן
אולם בא"ר אות ל"ה - צ"ל אולם בא"ר אות ל"ב

פסקי דין רבניים חלק ד עמוד 186
ובשער הציון סקפ"ב הביא שכ"כ במטה יהודה - צ"ל ובשער הציון סקפ"ג הביא שכ"כ במטה יהודה
מטה - יהודה או"ח סי' קנ"ד - צ"ל מטה - יהודה או"ח סי' קנ"ג [ס"ק ג]

פסקי דין רבניים חלק ו עמוד 373
אפי הי' קול גמור - צ"ל אפילו הי' קול גמור

פסקי דין רבניים חלק ח עמוד 329
הלכה פסוקה בחו"מ סוס"י רט"ז -צ"ל הלכה פסוקה בחו"מ סוס"י רמ"ו

פסקי דין רבניים חלק ח עמוד 331
והנה ברמ"א /חו"מ/ סי' שמ"ג סעי' י' - צ"ל והנה ברמ"א /חו"מ/ סי' שס"ג סעי' י'

פסקי דין רבניים חלק ח עמוד 332
ועי' בחו"מ סוס"י שמ"ב שם ספק - צ"ל ועי' בחו"מ סוס"י שס"ג שם פסק
ובס"ס רס"ו פסק האומר אכול עמי - צ"ל ובס"ס רמ"ו פסק האומר אכול עמי

פסקי דין רבניים חלק ח עמוד 335
והנה בתשו' הרשב"א סי' תקל"ח כתוב - צ"ל והנה בתשו' הרשב"א סי' תתקל"ח כתוב

פסקי דין רבניים חלק ח עמוד 340
וכתבו ע"ש התוס' - צ"ל וכתבו ע"ז התוס'

פסקי דין רבניים חלק ח עמוד 341
הא ודאי דהו"א הבין דלא מהניא שוב תפיסת יעקב - צ"ל הא ודאי דהו"א הכין דלא מהניא שוב תפיסת יעקב