עמוד 1 מתוך 1

תיקוני הקלדה בכמה ספרים

פורסם: ג' 16 מאי, 2017 9:06 pm
על ידי בני
המאור הגדול מסכת סנהדרין דף יח עמוד א-"ושאר עבירות שבתוכה שלא בשעת השמד ובצנעא" צ"ל שבתורה
מהר"י קורקוס מעשר, א, ד, צ"ל דקנסינהו במקום דקסינהו
ר"ן גיטין לו. צ"ל יאשיהו בן אמון במקום אמוץ
מעשי למלך הלכות בית הבחירה פרק ז, הל' יא "ובעל קרי איני מטמא משכב ומושב" צ"ל אינו
צל"ח פסחים ה', ב' צ"ל מגיני שלמה במקום מניני שלמה. כנ"ל באבני נזר סי' תסא
מהר"ם חלאווה מסכת פסחים דף כה עמוד ב "בדאפשר ולא קא ממון" צ"ל בדאפשר ולא קא מכוין
בפרק מצות הליצה צ"ל חליצה (שו"ת רבי אליהו מזרחי (הרא"ם) סימן צח)
הואיל ואיכא הליצת הצרות דהוי הליצה צ"ל חליצה (שו"ת הרד"ך בית כט)
חידושי הר"ן מסכת פסחים דף כז עמוד א "נתעברה באחרות" צ"ל נתערבה באחרות
בפתיחת ר"ת, יש להוסיף בראשי התיבות ח"מ – חמד משה.

Re: תיקוני הקלדה בכמה ספרים

פורסם: ד' 17 מאי, 2017 11:27 am
על ידי responsa
תודה.