חיפוש עניינים

איתור מקורות, עזרה בחיפושים, תוצאות מעניינות
למאי_נמ?
הודעות: 63
הצטרף: ב' 26 מרץ, 2012 3:41 am

חיפוש עניינים

הודעהעל ידי למאי_נמ? » ה' 02 מאי, 2013 6:03 pm

אם אני מעוניין לחפש עניין ולא ביטוי, מאד קשה למצוא את המילים הנכונות, כדי למצוא את התוצאות (ולסנן תוצאות לא רלוונטיות).

אשכול זה מיועד להעלאת שאלות מסוג זה ולנתינת פתרונות.

א.
רעיון מפורסם המופיע בהרבה ספרי חסידות ומחשבה הוא שאפילו כשאדם חוטא ח"ו בבחירתו וברצונו, מ"מ רצונו הפנימי הוא לטוב ולא לחטא, ורק יצרו הרע הוא שהתגבר עליו.
- איזה חיפוש/חיפושים כדי לעשות? האם יש הבדל בין נוסח החיפוש בספרים/מאגרים שונים?

ב.
דוגמה קצת שונה, הביטוי "אפושי בפלוגתא לא עבדינן" אפשר למוצאו בשני מובנים: (א) פרשני - אין להסביר הסבר המרחיב את המחלוקת כשאפשר להציע הסבר המצמצם אותה, (ב) הלכתי - כשיש שני הסברים קיימים בגמרא למחלוקת, עלינו לפסוק כמו האופן המצמצם במחלוקת.
- האם ישנה דרך למצוא רק סוג אחד של תוצאות?

סמל אישי של המשתמש
lazco
הודעות: 435
הצטרף: ג' 07 מאי, 2013 11:23 am

Re: חיפוש עניינים

הודעהעל ידי lazco » ג' 07 מאי, 2013 11:37 am

תנסה יצרו/יצריה הוא אנסו/אנסיה/תקפו/תקפיה עם קידומות

avraham
הודעות: 1
הצטרף: ה' 10 ספטמבר, 2015 12:57 pm

Re: חיפוש עניינים

הודעהעל ידי avraham » ה' 10 ספטמבר, 2015 1:07 pm

לעצם השאלה- כדאי מאוד להתאמן בחיפושים, ניתן להיעזר בעזרה והדרכה של התוכנה, לאט לאט מוצעים את הדרך.
לגבי שאלה ב'- אני ג"כ הייתי מעוניין בכך [לספר כללים שאני עורך] ואכן עשיתי חיפוש. הנה התוצאות [לבינתיים. לא ציינתי הכל, וגם שיניתי ושיבשתי קצת מראי מקומות כדי למנוע העתקה ושימוש בחומר, אם תהיה מעוניין בחומר לשימוש אישי בלבד תשאיר פרטים שיהיה ניתן לחזור אליהם]:
עדיף למעט במח': במקום שנראה שהדעות חולקות זו עם זו, אך אפשר לומר שאינם חולקות- עדיף למעט במח' (תוס' ב"מ עד: ד"ה דלמא; ריטב"א שבת כב. ד"ה א"ב; כתוב שם לראב"ד ברכות כד.; שטמ"ק ב"מ מט: ד"ה ומצאתי; מהר"ם חלוואה פסחים לו. ד"ה ת"ר; רלב"ח קה ד"ה ומה; ב"י יו"ד קצד, י ד"ה ומאימתי; כס"מ ברכות ו, יז; ביאה י, ו; מאכ"א א, יד; סנהדרין ב, י; שו"ת הרד"ך בית א, ריש לג; מהרשד"ם יו"ד ק"א אמד"ה ועוד; חו"מ שצט ד"ה משנה; באר שבע כ; לח"מ תשובה א, ב; ט"ז יו"ד כז, א; תוי"ט כלאים ג, א; מנחות ד, ג; מהר"י הלוי יח ד"ה וראי'; אסיפת גאונים כא ד"ה ובזה; חכם צבי סוף קג; א"ר רסא, יד; ראש יוסף פסחים כה: ד"ה גמ' כי; מגילה ז: ד"ה ובד"ה כאן; חולין צח: ד"ה והנה; קו: ד"ה וראיתי; שושנת העמקים ו ד"ה ולמעט במח'; יז ד"ה ואני תמה; תפארת למשה יו"ד סוף טז; תומים כח, ח; צט, ז; תקפו כהן פב-ד ד"ה וכן; נתיבות המשפט רכג, ג ד"ה וקצת; רעק"א פסחים כה: ד"ה ואף; כתובות עו. ד"ה ועפ"ז; פט. ד"ה בגמ' ש"מ; גיטין סא. ד"ה נ"ל; ע"ז נ. ד"ה הנה; חולין ג: ד"ה לכן; צל"ח שבת לז. ד"ה ועכ"פ; פסחים קא. ד"ה זימנין; שבועות מד. ד"ה והנה; מהרי"ט אלגאזי בכורות ח נה. סג, א ד"ה וראיתי; טורי אבן ברכות סוף ה:; גבורת ארי יומא לז: ד"ה ש"מ; תענית כ: סוד"ה ולפירוש; מכות ה: ד"ה הרגו; ערל"נ נדה כג: בתוד"ה והתניא; מעשה רוקח מכירה ב, ט; רש"ש כתובות פח.; מנחות צ.; חזו"א יו"ד ג, כ ואמנם; יב, ג ד"ה בפר"ח; פג, א ד"ה בפ"ת; פג, ב ד"ה טור; קעז, ד ד"ה ואמרו; נגעים יב, ח אמנם; טהרות ז, י ד"ה פ"ח; טבול יום י ד"ה בפר"ח; קובץ שיעורים ב, מה אות יח).
ובכלל זה הוא גם בין תלמוד בבלי לירושלמי (ב"י יו"ד ריז, ט ד"ה הנודר מן החלב).
גם בראשונים י"ל כן (עי' תרה"ד נו וחזו"א או"ח נז ד"ה מש"כ; מהרי"ק צד קרוב לאמצעו; מהר"ם פדואה סוף נא; נד אמד"ה והנה; ב"י או"ח י, ו סוד"ה היתה; אבקת רוכל קעט, ד"ה וכ"ז; מהרשד"ם יו"ד סוף קעד; סוף קצו; סוף רז; אבה"ע לג; קד; קסב; קסד; ר ד"ה גרסי'; רז; חו"מ סוף סד; קכא; סוף קנח; רט; סוף רכב; רכה; רס; שפג; רמ"ע מפאנו קו ד"ה וזאת; סמ"ע עב, י; מהר"י הלוי כד ד"ה וא"כ; שער אפרים קיג ד"ה איברא; אסיפת גאונים כ ד"ה ובר; מהר"י פראג'י מט ד"ה ולשון רבא (מב: /רב); החדשות יד סוד"ה ומפני שיש; קונטרס בין השמשות מהדו"ב ד"ה ושאר מרבותינו (עמ' נא); גידולי תרומה יג, ד אות א ד"ה איברא; מו, ח אות א ד"ה נכון; א"ר רמו, ט; רנז, א; שכא, יט; אורים קל, סוף ח; תומים ס, ה; סו, ו ד"ה וא"כ; צד, ב ד"ה ומעתה; רעק"א עירובין יד: ד"ה ובלא"ה; סוכה סוף לט.; קונטרס הספיקות ג, ו ד"ה ויראה; מו"ק קצו בדף צב. ד"ה ואני רואה; נשמת אדם שבת נח, ג; מחה"ש תצט, יא; יו"ד סז, ו ד"ה ונהגו; חזו"א או"ח לג, ה ד"ה עוי"ל; שביעית כה, לב ד"ה עוי"ל; יו"ד מא, א ד"ה ונראה; קכט (ב), יד ד"ה שו"ע; ריד ד"ה עוד; מקוואות תנ' ב, יד ד"ה שו"ע).
ואף באחרו' י"ל כן (עי' תומים צא, סוף ה; מ"ז או"ח קלז, ד; נשמת אדם שבת קיט, כג סוד"ה בש"ע; ביאור הלכה סוף שד).
וגם במקום שהוא דוחק- אמרי' כן (מהרשד"מ חו"מ שצט רד"ה משנה; גינת ורדים חו"מ ג, כו ד"ה וכיון; או"ח ב, יג ד"ה עוד [ולכאו' הוא ממהר"י פראג'י, עי' שו"ת מהרי"פ מהדו' טוב מצרים בתולדות המחבר הע' 67]; שאגת ארי' החד' יא סוד"ה הרי; שו"ת תנדב"א כו ד"ה ועוד כבר כ; בתי כהונה הל' תשובה סו"פ א) [וע"ע בשער אפרים (קיג אמד"ה איברא) מש"כ בזה]. אמנם בדוחק גדול מאוד- אין אומרים כן (אג"מ או"ח ד, מד אמד"ה ועי'), וכן אם הוא ודאי מח' בין א' הראשונים לבין האחרו' דהלכתא כבתראי- מוקמי' נמי לשאר ראשו' כאחרו' (מהרשד"מ אבה"ע קעה ד"ה יושב).

אדקאפפעל
הודעות: 95
הצטרף: ב' 15 דצמבר, 2014 12:30 am

Re: חיפוש עניינים

הודעהעל ידי אדקאפפעל » ו' 11 ספטמבר, 2015 6:30 am

העצה על כך היא למצוא לכה"פ מקור אחד שמדבר ממה שאתה מחפש, ואח"כ למצוא ציטוטים ממקורות קדומים שהמחבר ההוא מצטט, ולעשות חיפוש חכם עם אותן המילים.


חזור אל “שו"ת פתוח”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ואורח אחד