החיפוש הניב 646 תוצאות

על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 7:38 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בכנסת הגדולה
תגובות: 0
צפיות: 391

תיקונים בכנסת הגדולה

כנסת הגדולה הגהות בית יוסף יורה דעה סימן קכג שהוא לא ונגר כמי' הנגרים ליין לנקרא - צ"ל שהוא לח ונגר כמי' הנגרים ליין שנקרש כנסת הגדולה הגהות טור אבן העזר סימן קעז כההוא עובדא דאחלויי ונפטויי - צ"ל כההוא עובדא דאהלויי ונפטויי כנסת הגדולה הגהות בית יוסף חושן משפט סימן שסג משמע שלא חש לדברי ר...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 7:36 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בקהלת יעקב
תגובות: 0
צפיות: 407

תיקונים בקהלת יעקב

קהלת יעקב מענה לשון לשון בני אדם כל דבר שהיה בכלל וכל שלא היה בכלל אות א סימן קלב בתשובות משפטי שמואל סימן כ"ד - צ"ל בתשובות משפטי שמואל סימן כ"ט דמ"ש הרשב"א בתשובה [ח"ד סימן קסג] שהביאה - צ"ל דמ"ש הרשב"א בתשובה שהביאה [מראה המקום אינו נכון] קהלת יעקב תוס...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 7:35 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בברית שלום
תגובות: 0
צפיות: 420

תיקונים בברית שלום

ברית שלום בראשית פרשת וישלח צריכין לומר דאלזינן בתר המחשבה - צ"ל צריכין לומר דאזלינן בתר המחשבה ברית שלום ויקרא פרשת שמיני שאמרו חז"ל (תענית יא, ב אמר ר' אלעזר - צ"ל שאמרו חז"ל (תענית יא, א) אמר ר' אלעזר ברית שלום ויקרא פרשת תזריע לפי שהקיז דם חלש ועאל לגבי ר' יוחנן - צ"ל לפ...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 7:31 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בפסקי דין של בתי הדין הרבניים
תגובות: 0
צפיות: 424

תיקונים בפסקי דין של בתי הדין הרבניים

פסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראל חלק יב עמוד 339 והדבר מפורש בבבעל המאור - צ"ל והדבר מפורש בבעל המאור פסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראל חלק טז עמוד 207 עם זאת הורו שאכן הם שהרסו - צ"ל עם זאת הודו שאכן הם שהרסו פסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראל חלק יט עמוד 120 אלזינן בתר אומדנא בד&qu...
על ידי ברוך ברמ-ד
א' 24 פברואר, 2019 8:18 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת מנחת יצחק
תגובות: 0
צפיות: 434

תיקונים בשו"ת מנחת יצחק

שו"ת מנחת יצחק חלק ח סימן קמז לענין מי שפרע אלזינן לקולא לנתבע - צ"ל לענין מי שפרע אזלינן לקולא לנתבע שו"ת מנחת יצחק חלק ו סימן קע דל"א נעשה בקנין באופן - צ"ל דלא נעשה בקנין באופן לקיים המקח מכח ת"כ =תנאי כפול= ונראה - צ"ל לקיים המקח מכח ת"כ = תקיעת כף= ובקנס ...
על ידי ברוך ברמ-ד
א' 24 פברואר, 2019 8:17 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת בית שערים
תגובות: 0
צפיות: 433

תיקונים בשו"ת בית שערים

שו"ת בית שערים חלק יורה דעה סימן קל עד כדי נו"ט אפי נפישי חולין - צ"ל עד כדי נו"ט אפילו נפישי חולין שו"ת בית שערים חלק יורה דעה סימן רצט זקפה על צדה לידוח אפי יש לה שפות - צ"ל זקפה על צדה לידוח אפילו יש לה שפות שו"ת בית שערים מכתבי יד סימן עו התראת ספק אי לא אלזינן...
על ידי ברוך ברמ-ד
א' 24 פברואר, 2019 8:16 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת שואל ומשיב
תגובות: 0
צפיות: 456

תיקונים בשו"ת שואל ומשיב

שו"ת שואל ומשיב מהדורה קמא חלק א סימן קפב בכל התורה אלזינן בתר רוב - צ"ל בכל התורה אזלינן בתר רוב שו"ת שואל ומשיב מהדורה תניינא חלק א סימן יג היינו במקום ששכורין חזקת ישוב - צ"ל היינו במקום ששוכרין חזקת ישוב שו"ת שואל ומשיב מהדורה תניינא חלק א סימן מז ואתה מפני בחורתך ברע - ...
על ידי ברוך ברמ-ד
א' 24 פברואר, 2019 8:13 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בפתחי חושן
תגובות: 0
צפיות: 421

תיקונים בפתחי חושן

פתחי חושן חלק ו (נזיקין) פרק ג - אדם המזיק בגופו כוחו גרמא וגרמי סעיף כב כג. דיני מזיק וגרמא [צריך להיות תחת כותרת נפרדת, "סעיף כג", ובגלל הטעות הזאת יש חוסר התאמה בין הכותרת לסעיף עד סעיף לו] פתחי חושן חלק ו (נזיקין) - הערות פרק ו - פרטי קרן רגל ושן ותולדותיהם הוי מקום חיוב, אלזינן בתר מע...
על ידי ברוך ברמ-ד
א' 24 פברואר, 2019 8:11 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשיעורי ר' דוד
תגובות: 0
צפיות: 413

תיקונים בשיעורי ר' דוד

שיעורי ר' דוד מסכת בבא קמא דף כ עמוד א משמע דלאו בתר מעיקרא אלזינן - צ"ל משמע דלאו בתר מעיקרא אזלינן שיעורי ר' דוד מסכת בבא קמא דף כו עמוד ב דרבה סובר דבתר תבר מנא אלזינן - צ"ל דרבה סובר דבתר תבר מנא אזלינן שיעורי ר' דוד מסכת בבא בתרא דף כג עמוד ב כיון דידעינן דאלזינן בתר קרוב - צ"ל כ...
על ידי ברוך ברמ-ד
א' 24 פברואר, 2019 8:09 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בפסקי רי"ד
תגובות: 0
צפיות: 440

תיקונים בפסקי רי"ד

פסקי רי"ד מסכת שבת - הערות דף סב עמוד א ועי רז"ה ומש"כ הרשב"א לעיל - צ"ל ועי' רז"ה ומש"כ הרשב"א לעיל פסקי רי"ד מסכת עירובין - הערות דף יז עמוד ב ועי תוס' נזיר מג, ב - צ"ל ועי' תוס' נזיר מג, ב פסקי רי"ד מסכת מגילה - הערות דף ה עמוד ב והרשב"א...

עבור לחיפוש מתקדם