החיפוש הניב 646 תוצאות

על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 7:59 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בפנים יפות
תגובות: 0
צפיות: 434

תיקונים בפנים יפות

פנים יפות בראשית יח שאחז"ל [מו"ק כז א] כיון שעבר - צ"ל שאחז"ל [מו"ק כז ב ] כיון שעבר אחז"ל [עיין ברכות לב א] בטענות הרשעים בראת יצה"ר בראת גיהנם - צ"ל אחז"ל [עיין סוטה כב א] בטענות הרשעים בראת יצה"ר בראת גיהנם פנים יפות בראשית כה משאחז"ל [מו&quo...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 7:57 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים באברבנאל
תגובות: 0
צפיות: 428

תיקונים באברבנאל

אברבנאל דברים ד ואי גנב לא מצלחומאן דאתיליד - צ"ל ואי גנב לא מצלח ומאן דאתיליד שהשגחתו ית' תדבק בפרטית כאשר הם ידבקו - צ"ל שהשגחתו ית' תדבק בפרטים כאשר הם ידבקו וגם בהיותו לדעתו אם לא ינצל ממנו - צ"ל וגם בהיותו לרעתו אם לא ינצל ממנו העובדא שבאה במועד קטן. מרבא ורב חסדא - צ"ל העוב...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 7:56 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשיר מעון
תגובות: 0
צפיות: 435

תיקונים בשיר מעון

שיר מעון בראשית פרק כב דהנה במס' מועד קטן (ח' ע"א) - צ"ל דהנה במס' מועד קטן ( ט ' ע"א) איאת ששלח ר"ש לבנו - צ"ל איתא ששלח ר"ש לבנו שיר מעון בראשית פרק ל אחכז"ל (מו"ק ט"ו ע"א) הקדוש ברוך הוא גוזר - צ"ל אחכז"ל (מו"ק ט"ז ע"ב ) ה...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 7:54 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בזוהר
תגובות: 0
צפיות: 425

תיקונים בזוהר

זוהר כרך א (בראשית) פרשת וירא דף קטו עמוד א ויעשה יי' לשרה עשייה איהו לעילא - צ"ל ויעש יי' לשרה עשייה איהו לעילא זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת ויקרא דף כו עמוד א אלמלא לא אתינא אלא למשמע דא דיי' - צ"ל אלמלא לא אתינא אלא למשמע דא דיי זוהר חדש - תיקונים כרך ב דף עח עמוד א ושתלו ליה ליה על פלגי מים...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 7:52 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים במשנה שכיר
תגובות: 0
צפיות: 431

תיקונים במשנה שכיר

משנה שכיר בראשית פרשת וירא
יש לומר בדברי מי שהוא נמשך - צ"ל יש לו לומר כדברי מי שהוא נמשך

משנה שכיר - מועדים בין המצרים הנהגת הגלות והגאולה
יראה אלקים בציון שהן תיבת הן - צ"ל יראה אל אלקים בציון שהן תיבת הן
התורה היא המביאה אל הגולה - צ"ל התורה היא המביאה אל הגאולה
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 7:52 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת ציץ אליעזר
תגובות: 0
צפיות: 438

תיקונים בשו"ת ציץ אליעזר

שו"ת ציץ אליעזר חלק ד סימן ח ואעכו"כ לפני מלכנו מלכו של עולם - צ"ל ועאכו"כ לפני מלכנו מלכו של עולם שו"ת ציץ אליעזר חלק ז סימן ח כדי שלא יתסכלו האנשים בנשים - צ"ל כדי שלא יסתכלו האנשים בנשים שו"ת ציץ אליעזר חלק כא סימן כו הם היו ישראלים כמו יתרא הישעמאלי - צ"ל ...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 7:45 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת ציץ אליעזר
תגובות: 0
צפיות: 436

תיקונים בשו"ת ציץ אליעזר

שו"ת ציץ אליעזר חלק ד סימן ח ואעכו"כ לפני מלכנו מלכו של עולם - צ"ל ועאכו"כ לפני מלכנו מלכו של עולם שו"ת ציץ אליעזר חלק ז סימן ח כדי שלא יתסכלו האנשים בנשים - צ"ל כדי שלא יסתכלו האנשים בנשים שו"ת ציץ אליעזר חלק כא סימן כו הם היו ישראלים כמו יתרא הישעמאלי - צ"ל ...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 7:43 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בפסקי תשובות
תגובות: 0
צפיות: 406

תיקונים בפסקי תשובות

פסקי תשובות אורח חיים סימן רפה יש שכבו לתמוה על הכרעת המשנ"ב - צ"ל יש שכתבו לתמוה על הכרעת המשנ"ב פסקי תשובות הערות סימן קנח שנפלו לארץ לאחר קילופן ונתלכלו - צ"ל שנפלו לארץ לאחר קילופן ונתלכלכו פסקי תשובות הערות סימן רצח שמהראוי לדקדק להתסכל ממש לאור הנר - צ"ל שמהראוי לדקדק ...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 7:41 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשארית ישראל
תגובות: 0
צפיות: 439

תיקונים בשארית ישראל

שארית ישראל דרוש ב לשבת הגדול והנושא [בתחילת המאמר] בא מצות תאכל מקודש קדוש - צ"ל והנושא [בתחילת המאמר] בא מצות תאכל במקום קדוש שארית ישראל דרוש ו לשבת תשובה כדאמר רבי עקיבא דיח' כריתות - צ"ל כדאמר רבי עקיבא דחייבי כריתות או דוקא על תקלות - צ"ל או דוקא על הקלות דרבי חנינא בר אבא - צ&q...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 7:40 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בבאר מים חיים
תגובות: 0
צפיות: 420

תיקונים בבאר מים חיים

באר מים חיים בראשית פרשת לך לך מנגד שהוא ירושלים עד בית אל - צ"ל מנגב שהוא ירושלים עד בית אל וילך למסעיו מנגד ועד בית אל - צ"ל וילך למסעיו מנגב ועד בית אל באר מים חיים בראשית פרשת חיי שרה הנאמר כאן במלת "ולבכתה" ותה ובזה תבין - צ"ל הנאמר כאן במלת "ולבכתה" ובזה תבין...

עבור לחיפוש מתקדם