החיפוש הניב 646 תוצאות

על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:27 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בעלי תמר
תגובות: 0
צפיות: 695

תיקונים בעלי תמר

עלי תמר ביצה פרק ה
שלושים יום קודם יצירת הולד - צ"ל ארבעים יום קודם יצירת הולד

עלי תמר תענית פרק א
ופירך בגמרא, והכתיב קללת חנם - צ"ל ופריך בגמרא, והכתיב קללת חנם

עלי תמר מגילה פרק א
ואמרו שלשים יום קודם יצירת הולד - צ"ל ואמרו ארבעים יום קודם יצירת הולד
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:25 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת מהריט"ץ
תגובות: 0
צפיות: 765

תיקונים בשו"ת מהריט"ץ

שו"ת מהריט"ץ (ישנות) סימן כב שתמדן ולא מצא אלא כדי מדתו יכו' - צ"ל שתמדן ולא מצא אלא כדי מדתו וכו' שו"ת מהריט"ץ (ישנות) סימן ריט ואם נשבו אין עליו אשם מה תשמר הרי לא עשה - צ"ל ואם נשבר אין עליו אשם מה תאמר הרי לא עשה כמו שנוהגים לשעבר בכתובה גדולה - צ"ל כמו שנוהגים...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:24 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת מהרשד"ם
תגובות: 0
צפיות: 481

תיקונים בשו"ת מהרשד"ם

שו"ת מהרשד"ם חלק חושן משפט סימן שצז למ"ש הטור ח"מ סי' ר"ח - צ"ל למ"ש הטור ח"מ סי' ר"ז וטעמא כמאן דאמר דבמטלטלי אינו מספיק - צ"ל וטעמא דמאן דאמר דבמטלטלי אינו מספיק בהא דאמרינן ובעינן תנאי כפול - צ"ל בהא דאמרינן דבעינן תנאי כפול שו"ת מהרשד&q...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:23 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים לדף על הדף
תגובות: 0
צפיות: 408

תיקונים לדף על הדף

דף על הדף כתובות דף קב עמוד א חז"ל אמרו בכתובות (דף ק"ט ע"א) "זווג שני לפי מעשיו" - צ"ל חז"ל אמרו בסוטה (דף ב ע"א) "זווג שני לפי מעשיו" דף על הדף סוטה דף ב עמוד א והנה בתשו' חתם סופר (או"ח סי' נ"ו) - צ"ל והנה בתשו' חתם סופר (או"ח ...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:21 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת פנים מאירות
תגובות: 0
צפיות: 394

תיקונים בשו"ת פנים מאירות

שו"ת פנים מאירות חלק א סימן סב עד שיתן לו הוצאותיו הוא יציאותיו דמחייב ליה - צ"ל עד שיתן לו הוצאותיו יציאותיו הוא דמחייב ליה שו"ת פנים מאירות חלק ג סימן כב שהבעל הנ"ל למ"ד פה בישיבתי - צ"ל שהבעל הנ"ל למד פה בישיבתי שאלו מלא לא נזקק לי - צ"ל שאלמלא לא נזקק לי
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:19 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בספר מצוות גדול
תגובות: 0
צפיות: 400

תיקונים בספר מצוות גדול

ספר מצוות גדול לאוין הקדמה כללית אלמנה וגרושה שגם הוא מורה שהם שני לאוין - צ"ל אלמנה וגרושה שגם הוא מודה שהם שני לאוין ספר מצוות גדול עשין סימן כח והוי ליה נולד ביו השמשות - צ"ל והוי ליה נולד בין השמשות ספר מצוות גדול עשין עשה דרבנן א וכדברי זקניד הרב רבי שמשון - צ"ל וכדברי זקניך הרב ...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:17 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת הרשב"א
תגובות: 0
צפיות: 419

תיקונים בשו"ת הרשב"א

שו"ת הרשב"א חלק א סימן תרצה להחרים על דעת קה ילות וכיוצא בזה - צ"ל להחרים על דעת קהילות וכיוצא בזה שו"ת הרשב"א חלק ד סימן רמח כתב בשאלתות ד וירא בלק - צ"ל כתב בשאלתות דוירא בלק שו"ת הרשב"א חלק ה סימן מח לחמא דשערי ולא משתכח בו - צ"ל לחמא דשערי ולא משתכח ו...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:15 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים לאלשיך
תגובות: 0
צפיות: 421

תיקונים לאלשיך

אלשיך שמות ז שליטתו יתברך בעולם המזלות לעניי בני - צ"ל שליטתו יתברך בעולם המזלות לענין בני אלשיך ויקרא טז אומרו ומנין שיום הכפרוים מכפר וכו' - צ"ל אומרו ומנין שיום הכפורים מכפר וכו' אלשיך דברים ז איך אתן אלו דאלו בזכותא תליא מילתא - צ"ל איך אתן אלו דלאו בזכותא תליא מילתא אלשיך דברים פ...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:12 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים לתורה תמימה
תגובות: 0
צפיות: 404

תיקונים לתורה תמימה

תורה תמימה - הערות בראשית כב והוא ע"ד מ"פ לעולם אל יפתח אדם - צ"ל והוא ע"ד מ"ש [=מה שאמרו] לעולם אל יפתח אדם תורה תמימה - הערות בראשית מט ואמר לי, הנך כולהו ברכתא נינהו - צ"ל ואמר ליה , הנך כולהו ברכתא נינהו תורה תמימה הערות ויקרא פרק יז הערה נז נראה כוונת הדרשה דמו&quo...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:08 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים לתורת משה
תגובות: 0
צפיות: 374

תיקונים לתורת משה

תורת משה בראשית פרק לז שאין אדם נחשב בדבר - צ"ל שאין אדם נחשד בדבר תורת משה בראשית פרק מז (פס' כח-לא) והקב"ה קבל תפלתו (ב"ז, פ"ז ע"א) - צ"ל והקב"ה קבל תפלתו (ב"מ , פ"ז ע"א) תורת משה בראשית פרק נ לא אימנו במערבא על נגידא דת"ח - צ"ל לא אימנו ...

עבור לחיפוש מתקדם