החיפוש הניב 646 תוצאות

על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:52 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בתומים
תגובות: 0
צפיות: 943

תיקונים בתומים

תומים סימן לט וכ"כ המבי"ט סי' רי"ז להדיא בח"א - צ"ל וכ"כ המבי"ט סי' רי"ג להדיא בח"ב תומים סימן סה ס"ק כט מהיום ימחול שעבודך ועדיו בחתומיו זכין לו - מהיום יחול שעבודך ועדיו בחתומיו זכין לו תומים סימן קטז ובהכי ניחא תשובת הגאונים סי' ק"ס - צ"...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:51 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת מבי"ט
תגובות: 0
צפיות: 994

תיקונים בשו"ת מבי"ט

שו"ת מבי"ט חלק ב סימן ר שחזר בו מן המוכר - צ"ל שחזר בו מן המכר שכיון ששנתעבדו לו נכסי לוה - צ"ל שכיון שנשתעבדו לו נכסי לוה וזהו דעת הרא"ש ז"ל - צ"ל וזהו דעת הרא"ם ז"ל כלומר שחייב להלוואתו עד זמן שקבע - צ"ל כלומר שחייב להלוותו עד זמן שקבע שו"ת מב...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:50 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים במשך חכמה
תגובות: 0
צפיות: 994

תיקונים במשך חכמה

משך חכמה בראשית מה כי ידוע מאמרם בתענית "על נהר כבר" - צ"ל כי ידוע מאמרם במו"ק [כה ע"א] "על נהר כבר" משך חכמה בראשית נ והבאתי את השמש בצהרים - צ"ל והבאתי השמש בצהרים "ולחם אנשים (לא) תאכל" (יחזקאל כד, יז) - צ"ל ולחם אנשים תאכל [כי הוא בא לתת טעם...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:42 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים באמרי בינה
תגובות: 0
צפיות: 964

תיקונים באמרי בינה

אמרי בינה דיני דיינים סימן כא
או מראה דינר לשלוחני - צ"ל או מראה דינר לשולחני
היכא דהוצאה יתירה על השבח - צ"ל היכא דהוצאה יתירה על הקרן [ע"פ ב"ק קג ע"ב]
ההוצאה מהחזרה וא על המוכר - צ"ל ההוצאה מהחזרה הוא על המוכר
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:42 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת הרי בשמים
תגובות: 0
צפיות: 1032

תיקונים בשו"ת הרי בשמים

שו"ת הרי בשמים חלק א (מהדורא קמא) סימן מא דהמחהו אצל חנוני ואצל שלוחני - צ"ל דהמחהו אצל חנוני ואצל שולחני שו"ת הרי בשמים חלק ב (מהדורא תניינא) סימן קיא תני חוץ מבגיטי נשים - צ"ל תני חוץ מכגיטי נשים שו"ת הרי בשמים חלק ב (מהדורא תניינא) סימן רג ועי בחי' הריטב"א בב"מ ...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:40 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים ליד רמ"ה מסכת בבא בתרא
תגובות: 0
צפיות: 978

תיקונים ליד רמ"ה מסכת בבא בתרא

יד רמ"ה מסכת בבא בתרא דף צז עמוד ב היכא דהוצאה יתירה על השבח - צ"ל היכא דהוצאה יתירה על הקרן [ע"פ ב"ק קג ע"ב] אבל להוצאה דהולכה אלוקח הויא - צ"ל אבל הוצאה דהולכה אלוקח הויא יד רמ"ה מסכת בבא בתרא דף קמד עמוד ב וש"מ דהיכא דשמח השושביכן - צ"ל וש"מ דהיכא...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:39 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים לשו"ת בית יצחק
תגובות: 0
צפיות: 1051

תיקונים לשו"ת בית יצחק

שו"ת בית יצחק אורח חיים ויורה דעה קונטרס אחרון סימן יב דהקנה מחציתו לצדקה ומחציתו להקדש - צ"ל דהקנה מחציתו לצדקה ומחציתו לשכנגדו שו"ת בית יצחק אבן העזר א סימן קי בתשו' בית אפרים סי' ס"ב - צ"ל בתשו' בית אפרים סי' ס"ג מחויב לשלם הוצאות הליכת הבחירה - צ"ל מחויב לשלם ה...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:38 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים לשער משפט
תגובות: 0
צפיות: 853

תיקונים לשער משפט

שער משפט סימן כה ועי מה שכתבתי סק"א וסק"ד - צ"ל ועי' מה שכתבתי סק"א וסק"ד שער משפט סימן נב ועי מה שכתבתי בסי' מ"ג - צ"ל ועי' מה שכתבתי בסי' מ"ג שער משפט סימן צג דאפי במיגו לא מחזיקינן - צ"ל דאפילו במיגו לא מחזיקינן שער משפט סימן קד ס"ק ח הב"ש בא...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:31 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים לבית מאיר אבן העזר
תגובות: 0
צפיות: 800

תיקונים לבית מאיר אבן העזר

בית מאיר אבן העזר סימן א דא"כ מה פירך דלמא בקטנ' - צ"ל דא"כ מה פריך דלמא בקטנ' בית מאיר אבן העזר סימן קיד כתב הח"מ דסמא דמלתא וכו' - צ"ל כתב הח"מ דסתמא דמלתא וכו' בית מאיר אבן העזר צלעות הבית סימן ו באופן שאין הדבר נוגע לכשנגדו - צ"ל באופן שאין הדבר נוגע לשכנגדו
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:29 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים ברבי עקיבא איגר
תגובות: 0
צפיות: 706

תיקונים ברבי עקיבא איגר

רבי עקיבא איגר מסכת פסחים דף יח עמוד ב וא"כ מאי פירך הא חזי' - צ"ל וא"כ מאי פריך הא חזי' שו"ת רבי עקיבא איגר מהדורא קמא סימן קלד אינו דבפסיקה על השטר כיון דאין מבורר - צ"ל אינו דבפסיקה על השער כיון דאין מבורר דהרי כסף אינו זהב - צ"ל דהרי כסף אינו קונה זהב שו"ת רבי ...

עבור לחיפוש מתקדם