החיפוש הניב 541 תוצאות

על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 17 אוגוסט, 2018 4:56 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת רדב"ז
תגובות: 0
צפיות: 14

תיקונים בשו"ת רדב"ז

שו"ת רדב"ז חלק א סימן סז איבעית אימא חוץ מבגטי נשים - צ"ל איבעית אימא חוץ מכגטי נשים שו"ת רדב"ז חלק ד סימן קנח (אלף רכט) משביעין אותו כשאר טעות - צ"ל משביעין אותו כשאר טענות שו"ת רדב"ז חלק ו סימן ב אלפים פב ואמר לי המפתח שהנכרי רוצה למכור - צ"ל ואמר תן לי...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 17 אוגוסט, 2018 4:55 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת יכין ובועז
תגובות: 0
צפיות: 3

תיקונים בשו"ת יכין ובועז

שו"ת יכין ובועז חלק א סימן כד הכי נמי ברגל הקוף אפי כמה בכל דף - צ"ל הכי נמי ברגל הקוף אפילו כמה בכל דף שו"ת יכין ובועז חלק א סימן נ אכל אם באה לגבות חוב - צ"ל אבל אם באה לגבות חוב שו"ת יכין ובועז חלק ב סימן כא שלא כדין אפי ריח הגט אין בו - צ"ל שלא כדין אפילו ריח הגט אי...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 17 אוגוסט, 2018 4:54 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בגידולי שמואל
תגובות: 0
צפיות: 3

תיקונים בגידולי שמואל

גידולי שמואל מסכת כתובות דף צג עמוד א ועיין נתיבות (סימן רל"א) - צ"ל ועיין נתיבות (סימן רל ) גידולי שמואל מסכת בבא קמא דף ט עמוד א כתבו בש"ך (סי' קט"ז סק"ב) - צ"ל כתבו בש"ך (סי' קט"ז סק"ג ) גידולי שמואל מסכת בבא מציעא דף מט עמוד ב אכל אם איסור לא ניחא דלי...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 17 אוגוסט, 2018 4:52 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת ב"ח
תגובות: 0
צפיות: 3

תיקונים בשו"ת ב"ח

שו"ת ב"ח (ישנות) סימן קכד הוי אי איפשר בו לשון הפקר - צ"ל הוי אי איפשי בו לשון הפקר שו"ת ב"ח (ישנות) סימן קמד דאף רשב"ם שכתב המרדכי בפ"ק דגוזל - צ"ל דאף רשב"ם שכתב המרדכי בפרק הגוזל [סי' קכה] שו"ת ב"ח (ישנות) סימן קנא וכבר האריך מהרי"ק בשור...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 17 אוגוסט, 2018 4:51 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים ברבי עקיבא איגר
תגובות: 0
צפיות: 3

תיקונים ברבי עקיבא איגר

רבי עקיבא איגר מסכת סוכה דף ל עמוד א דאפי לרבא כה"ג מהני - צ"ל דאפילו לרבא כה"ג מהני רבי עקיבא איגר מסכת כתובות דף צד עמוד א דאפי פטור במפורש לא מהני - צ"ל דאפילו פטור במפורש לא מהני רבי עקיבא איגר יורה דעה סימן קעד אבל לשיטת רש"י וסייעתו - צ"ל אבל לשיטת רא"ש וסייע...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 17 אוגוסט, 2018 4:49 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בקרית ספר
תגובות: 0
צפיות: 3

תיקונים בקרית ספר

קרית ספר הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פרק ד לטוטפת ביו עיניכם וסמיך ליה - צ"ל לטוטפת בין עיניכם וסמיך ליה קרית ספר הלכות מעשה הקרבנות פרק טו ועוד דד' יוחנן סלקא בקשיא - צ"ל ועוד דר' יוחנן סלקא בקשיא קרית ספר הלכות פסולי המוקדשין פרק ד הוי קפידא ואיו לו תקנה - צ"ל הוי קפידא ואין לו תק...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 17 אוגוסט, 2018 4:46 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת כתב סופר
תגובות: 0
צפיות: 3

תיקונים בשו"ת כתב סופר

שו"ת כתב סופר אורח חיים סימן כט דאפי כשטועם תינוק דלאו בר חיובא - צ"ל דאפילו כשטועם תינוק דלאו בר חיובא שו"ת כתב סופר יורה דעה סימן פה המל"מ פה מה' אישות דין ז' - צ"ל המל"מ פ"ה מה' אישות דין ז' ויעיין רא"ש בקידושין של - צ"ל ויעיין רא"ש בקידושין שו&qu...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 17 אוגוסט, 2018 4:44 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת אפרקסתא דעניא
תגובות: 0
צפיות: 3

תיקונים בשו"ת אפרקסתא דעניא

שו"ת אפרקסתא דעניא חלק א סימן סג למיעוטא דמיעוטא ל"ח אפי בחשש - צ"ל למיעוטא דמיעוטא ל"ח אפילו בחשש שו"ת אפרקסתא דעניא חלק ג - יורה דעה סימן קפא והעלים עיניו ממנו ולא נתן לו צדקה עבר בל"א - צ"ל והעלים עיניו ממנו ולא נתן לו צדקה עבר בל"ת שו"ת אפרקסתא דעניא ...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 17 אוגוסט, 2018 4:41 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים במהרש"א
תגובות: 0
צפיות: 3

תיקונים במהרש"א

מהרש"א חידושי הלכות מסכת יבמות דף פח עמוד א דמשמע ליה דאפי בא"ל ב' דשוגג - צ"ל דמשמע ליה דאפילו בא"ל ב' דשוגג מהרש"א חידושי הלכות מסכת חולין דף ז עמוד ב שגבה טורא ביני ובינו במיתתו אעכ"ו - צ"ל שגבה טורא ביני ובינו במיתתו עאכ"ו מהרש"א חידושי אגדות מסכת סנה...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 17 אוגוסט, 2018 4:39 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בחשוקי חמד
תגובות: 0
צפיות: 3

תיקונים בחשוקי חמד

חשוקי חמד עירובין דף ל עמוד ב שאם איו לו אוכל אינו מקיים - צ"ל שאם אין לו אוכל אינו מקיים חשוקי חמד ביצה דף יז עמוד ב לקיים מצוות, בשעה חילול שבת - צ"ל לקיים מצוות, בשעת חילול שבת אכל אם המלון שאליו יגיעו בגמר הנסיעה - צ"ל אבל אם המלון שאליו יגיעו בגמר הנסיעה חשוקי חמד יבמות דף סב עמו...

עבור לחיפוש מתקדם