החיפוש הניב 545 תוצאות

על ידי ברוך ברמ-ד
ש' 15 ספטמבר, 2018 10:10 pm
פורום: הצעות לשיפורים
נושא: "מחודשים" בבית יוסף
תגובות: 1
צפיות: 397

"מחודשים" בבית יוסף

בבית יוסף מביא מקורות שהוא מכנה "דינים מחודשים", והאחרונים מציינים למקורות אלו "בית יוסף סימן X מחודש Y". בפרוייקט השו"ת חסרים הציונים ל"מחודשים", שמופיעים בכל דפוסי הטור. מן הראוי להחזיר את הציונים הללו. כדי למנוע בלבול אפשר לכתוב את המלה "מחודש" בתוך הס...
על ידי ברוך ברמ-ד
ש' 01 ספטמבר, 2018 8:49 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקון בקישור מגמרא לרמב"ם
תגובות: 1
צפיות: 141

תיקון בקישור מגמרא לרמב"ם

בתלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף עז עמוד ב
"כיון שהחזיק זה בקרקע"
יש קישור לרמב"ם הלכות מכירה פרק ו הלכה יג, וצ"ל הלכה יד (מקור הטעות בעין משפט).
על ידי ברוך ברמ-ד
ה' 23 אוגוסט, 2018 4:20 pm
פורום: הצעות לשיפורים
נושא: קיצורי דרך
תגובות: 6
צפיות: 2485

Re: קיצורי דרך

צריך קיצור דרך ל"עיון" במעבר בין הלשונית "כתיבת מקורות" ללשונית "עץ מקורות".
על ידי ברוך ברמ-ד
ה' 23 אוגוסט, 2018 4:17 pm
פורום: הצעות לשיפורים
נושא: גרשיים באמצע מלה, ספרים במהדורות שונות, ועוד
תגובות: 1
צפיות: 523

Re: גרשיים באמצע מלה, ספרים במהדורות שונות, ועוד

לסעיף ה צריך להוסיף את שו"ת מהר"י בן לב, חלק ג, שבסימנים שלפני סי' קיג, יש הבדל בסימון בין דפוס אמשטרדם תפ"ו לבין דפוס קושטא של"ג. הסימון בפרוייקט השו"ת הוא לפי דפוס אמשטרדם, שחסר בו סימן קיב - ומן הראוי לציין לפחות את זה.
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 17 אוגוסט, 2018 4:56 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת רדב"ז
תגובות: 1
צפיות: 277

תיקונים בשו"ת רדב"ז

שו"ת רדב"ז חלק א סימן סז איבעית אימא חוץ מבגטי נשים - צ"ל איבעית אימא חוץ מכגטי נשים שו"ת רדב"ז חלק ד סימן קנח (אלף רכט) משביעין אותו כשאר טעות - צ"ל משביעין אותו כשאר טענות שו"ת רדב"ז חלק ו סימן ב אלפים פב ואמר לי המפתח שהנכרי רוצה למכור - צ"ל ואמר תן לי...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 17 אוגוסט, 2018 4:55 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת יכין ובועז
תגובות: 1
צפיות: 138

תיקונים בשו"ת יכין ובועז

שו"ת יכין ובועז חלק א סימן כד הכי נמי ברגל הקוף אפי כמה בכל דף - צ"ל הכי נמי ברגל הקוף אפילו כמה בכל דף שו"ת יכין ובועז חלק א סימן נ אכל אם באה לגבות חוב - צ"ל אבל אם באה לגבות חוב שו"ת יכין ובועז חלק ב סימן כא שלא כדין אפי ריח הגט אין בו - צ"ל שלא כדין אפילו ריח הגט אי...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 17 אוגוסט, 2018 4:54 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בגידולי שמואל
תגובות: 1
צפיות: 128

תיקונים בגידולי שמואל

גידולי שמואל מסכת כתובות דף צג עמוד א ועיין נתיבות (סימן רל"א) - צ"ל ועיין נתיבות (סימן רל ) גידולי שמואל מסכת בבא קמא דף ט עמוד א כתבו בש"ך (סי' קט"ז סק"ב) - צ"ל כתבו בש"ך (סי' קט"ז סק"ג ) גידולי שמואל מסכת בבא מציעא דף מט עמוד ב אכל אם איסור לא ניחא דלי...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 17 אוגוסט, 2018 4:52 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת ב"ח
תגובות: 1
צפיות: 115

תיקונים בשו"ת ב"ח

שו"ת ב"ח (ישנות) סימן קכד הוי אי איפשר בו לשון הפקר - צ"ל הוי אי איפשי בו לשון הפקר שו"ת ב"ח (ישנות) סימן קמד דאף רשב"ם שכתב המרדכי בפ"ק דגוזל - צ"ל דאף רשב"ם שכתב המרדכי בפרק הגוזל [סי' קכה] שו"ת ב"ח (ישנות) סימן קנא וכבר האריך מהרי"ק בשור...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 17 אוגוסט, 2018 4:51 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים ברבי עקיבא איגר
תגובות: 1
צפיות: 134

תיקונים ברבי עקיבא איגר

רבי עקיבא איגר מסכת סוכה דף ל עמוד א דאפי לרבא כה"ג מהני - צ"ל דאפילו לרבא כה"ג מהני רבי עקיבא איגר מסכת כתובות דף צד עמוד א דאפי פטור במפורש לא מהני - צ"ל דאפילו פטור במפורש לא מהני רבי עקיבא איגר יורה דעה סימן קעד אבל לשיטת רש"י וסייעתו - צ"ל אבל לשיטת רא"ש וסייע...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 17 אוגוסט, 2018 4:49 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בקרית ספר
תגובות: 1
צפיות: 120

תיקונים בקרית ספר

קרית ספר הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פרק ד לטוטפת ביו עיניכם וסמיך ליה - צ"ל לטוטפת בין עיניכם וסמיך ליה קרית ספר הלכות מעשה הקרבנות פרק טו ועוד דד' יוחנן סלקא בקשיא - צ"ל ועוד דר' יוחנן סלקא בקשיא קרית ספר הלכות פסולי המוקדשין פרק ד הוי קפידא ואיו לו תקנה - צ"ל הוי קפידא ואין לו תק...

עבור לחיפוש מתקדם