החיפוש הניב 595 תוצאות

על ידי ברוך ברמ-ד
ג' 04 דצמבר, 2018 8:51 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תקונים בפסקי דין - ירושלים
תגובות: 1
צפיות: 592

תקונים בפסקי דין - ירושלים

פסקי דין - ירושלים דיני ממונות א עמוד רלו וכעי"ז להלן שם פכ"ז הי"א ופכ"ח ה"ז - צ"ל וכעי"ז להלן שם פכ"ז הי"א ופכ"ח הט"ו פסקי דין - ירושלים דיני ממונות ובירורי יוחסין ז עמוד שעא עי' ש"ך סי' רלג ס"ק ב שהביא - צ"ל עי' ש"ך סי' רלב...
על ידי ברוך ברמ-ד
ג' 04 דצמבר, 2018 8:50 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בלחם משנה
תגובות: 1
צפיות: 463

תיקונים בלחם משנה

לחם משנה הלכות אישות פרק ז בטענת אשה אחת כעין שתי נשים - צ"ל בטעות אשה אחת כעין שתי נשים לחם משנה הלכות שחיטה פרק יב הלכה ח ואם הרכיבן לוקה אם הרכיב זה הנולד - צ"ל ואם הרכיבן לוקה וכן אם הרכיב זה הנולד ומדקאמר אם הרכיב זה הנולד עם מין אמו לוקה ע"כ, ומדקאמר אם הרכיב זה הנולד עם מין אמו...
על ידי ברוך ברמ-ד
ג' 04 דצמבר, 2018 8:35 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בתקפו כהן
תגובות: 1
צפיות: 489

תיקונים בתקפו כהן

תקפו כהן סימן עב ואף על גב דכשנגדו חלוק עליו - צ"ל ואף על גב דשכנגדו חלוק עליו תקפו כהן סימן עז הרמב"ם וסמ"ג דס"ל בכל תיקו דלא מהני תפיסה - צ"ל הרמב"ם וסמ"ג דס"ל בכל תיקו דמהני תפיסה תקפו כהן סימן צז ואעפ"י דכשנגדו חלוק עליו - צ"ל ואעפ"י דשכנגדו...
על ידי ברוך ברמ-ד
ג' 04 דצמבר, 2018 8:31 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בפרי האדמה
תגובות: 1
צפיות: 486

תיקונים בפרי האדמה

פרי האדמה הלכות מכירה פרק ז דשם דין זה של מרן דסעיף ח' - צ"ל רשם דין זה של מרן דסעיף ח' ומותר לקרותו רשע וכו' מ"ש - צ"ל ומותר לקרותו רשע וכו' ע"ש מההיא דתנן, עני המהפך בחררה - צ"ל מההיא דאיתמר , עני המהפך בחררה פרי האדמה הלכות שאלה ופקדון פרק ג ואמאי אמרי' דאפי ש"ח לא ה...
על ידי ברוך ברמ-ד
ג' 04 דצמבר, 2018 8:27 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בהגהות מיימוניות
תגובות: 1
צפיות: 489

תיקונים בהגהות מיימוניות

הגהות מיימוניות הלכות חובל ומזיק פרק ח קי"ל דחייב לפקוע - צ"ל קי"ל דחייב לפרוע הגהות מיימוניות הלכות מכירה פרק ז הלכה ט אבל בעני נעשה גדר - צ"ל אבל בעני נעשה נדר ועיין בס' פלאה בסי' ה' ובספר משפטים בסי' פ"ד - צ"ח ועיין בס' הפלאה בסי' ה' ובספר משפטים בסי' ס"ד הגהות ...
על ידי ברוך ברמ-ד
ג' 04 דצמבר, 2018 8:23 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת הרשב"ש
תגובות: 1
צפיות: 472

תיקונים בשו"ת הרשב"ש

שו"ת הרשב"ש סימן ד והרחקת הבנין מלתא דאפי ממילא - צ"ל והרחקת הבנין מלתא דאתי ממילא שו"ת הרשב"ש סימן עט דהויא שליחות בהכי. כן הדין נמי כשיודע המשלח למי נעשה שליח דהויא שליחות בהכי. כן הדין נמי כשיודע המשלח למי נעשה שליח ולא שמע קולו השליח - צ"ל דהויא שליחות בהכי. כן הדין...
על ידי ברוך ברמ-ד
ג' 04 דצמבר, 2018 8:05 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת משנה הלכות
תגובות: 1
צפיות: 475

תיקונים בשו"ת משנה הלכות

שו"ת משנה הלכות חלק ו סימן ריג כ"ש לספק טומאה ברה"ר עי' פט"ו מהאה"ט - צ"ל כ"ש לספק טומאה ברה"ר עי' פט"ז [הלכה ה] מהאה"ט [=מהלכות אבות הטומאה] שו"ת משנה הלכות חלק טו סימן צה דהגם שכעת לוקחים פת מפלתר - צ"ל דהגם שכעת לוקחים פת מפלטר שו"ת...
על ידי ברוך ברמ-ד
ג' 04 דצמבר, 2018 8:01 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים במרדכי
תגובות: 1
צפיות: 478

תיקונים במרדכי

מרדכי מסכת מגילה פרק הקורא למפרע רמז תשצח נפיק בההוא קידוש דמקדש מבע"י דאינו אלא מדרבנן ע"י קידוש דאורייתא שיתחייב לאחר שתחשך - צ"ל נפיק בההוא קידוש דמקדש מבע"י דאינו אלא מדרבנן ידי קידוש דאורייתא שיתחייב לאחר שתחשך מרדכי מסכת בבא קמא פרק הגוזל עצים רמז קיד וכ"ש המטיל כיס חב...
על ידי ברוך ברמ-ד
ג' 04 דצמבר, 2018 7:53 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת צמח צדק
תגובות: 1
צפיות: 481

תיקונים בשו"ת צמח צדק

שו"ת צמח צדק (הקדמון) סימן פט ולמר בי רב אשי דאמר - צ"ל ולמר בר רב אשי דאמר שו"ת צמח צדק (לובאוויטש) יורה דעה סימן שמה בתשו' מהר"ם ב"ב דשייכי לספר הפלאה - צ"ל בתשו' מהר"ם ב"ב דשייכי לספר משפטים וגבי נדר דצדקה בעינן גמר בפיו - צ"ל וגבי נדר דצדקה בעינן גמר ...
על ידי ברוך ברמ-ד
ג' 04 דצמבר, 2018 7:39 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים למשנה שכיר
תגובות: 1
צפיות: 479

תיקונים למשנה שכיר

משנה שכיר ויקרא פרשת תזריע ויהיה פירושו ויהיה פירושו כך עפ"י מה דידוע - צ"ל ויהיה פירושו כך עפ"י מה דידוע משנה שכיר במדבר פרשת מטות אונד אלעם? גוט צו מאככען - צ"ל אונד אלעס גוט צו מאככען משנה שכיר - מועדים ראש השנה מפני מה אין ישראל אומרים שירה בר"ה ויוה"כ ובדרושי לסוכה...

עבור לחיפוש מתקדם