החיפוש הניב 397 תוצאות

על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 16 אוקטובר, 2017 9:57 am
פורום: הצעות לספרים חדשים
נושא: שו"ת הריב"ש החדשות
תגובות: 1
צפיות: 150

שו"ת הריב"ש החדשות

פעם היה במאגר שו"ת הריב"ש החדשות.
מדוע הוסר?
אמנם התברר שהמחבר אינו הריב"ש, אבל אפשר לקרוא לו "שו"ת הריב"ש המיוחסות" כמו שנקרא בשו"ת הריב"ש מהד' מכון ירושלים.
על ידי ברוך ברמ-ד
ד' 04 אוקטובר, 2017 2:55 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת הר"י מיגאש
תגובות: 0
צפיות: 194

תיקונים בשו"ת הר"י מיגאש

שו"ת הר"י מיגאש סימן קכח אבל אם היה שתות בלבד וכ"ש מצד משתות - צ"ל אבל אם היה שתות בלבד וכ"ש בציר משתות לא היה מתחייב כי אם במה ששוים כן הין כאן - צ"ל לא היה מתחייב כי אם במה ששוים כן הדין כאן שו"ת הר"י מיגאש סימן קנב שחלו ידע פרחו"ן שאין למחבו"ב דבר...
על ידי ברוך ברמ-ד
ד' 04 אוקטובר, 2017 2:54 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בהפלאה
תגובות: 0
צפיות: 151

תיקונים בהפלאה

הפלאה מסכת כתובות דף כט עמוד א הוא משום דקי"ל בחו"מ סי' ר"י - צ"ל הוא משום דקי"ל בחו"מ סי' ר"ט [סעיף ד] הפלאה מסכת כתובות דף מח עמוד א ואפי באינו אמיד ומדין חייב - צ"ל ו אפילו באינו אמיד ומדין חייב הפלאה מסכת כתובות דף ע עמוד ב יש לה להנהיג וכו' אפי בלא הנדר -...
על ידי ברוך ברמ-ד
ד' 04 אוקטובר, 2017 2:49 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת מכתם לדוד
תגובות: 0
צפיות: 138

תיקונים בשו"ת מכתם לדוד

שו"ת מכתם לדוד חלק אורח חיים סימן כ דאפי לח בלח ולכל מלתא דינו - צ"ל ד אפילו לח בלח ולכל מלתא דינו שו"ת מכתם לדוד חלק יורה דעה סימן לז שאין להכשי' כיון שאפי לתקן - צ"ל שאין להכשי' כיון שאפשר לתקן שו"ת מכתם לדוד חלק יורה דעה סימן מח דאפי לר' אושעיא דמיקל - צ"ל ד אפילו לר...
על ידי ברוך ברמ-ד
ד' 04 אוקטובר, 2017 2:47 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים לשו"ת הרשב"א
תגובות: 0
צפיות: 155

תיקונים לשו"ת הרשב"א

שו"ת הרשב"א חלק ב סימן רצג שיהא כך אותו חלק של המערער - צ"ל שיהא כל אותו חלק של המערער אם צוה ונתן ראובן נכסיו לשמעון - צ"ל אם צוה ונתן רוב נכסיו לשמעון שו"ת הרשב"א חלק ג סימן קיח אי תנאה הוי או תורה הוי - צ"ל אי תנאה הוי או חזרה הוי שו"ת הרשב"א חלק ד סימ...
על ידי ברוך ברמ-ד
ד' 04 אוקטובר, 2017 2:45 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת צמח יהודה
תגובות: 0
צפיות: 166

תיקונים בשו"ת צמח יהודה

שו"ת צמח יהודה חלק ג סימן קפ אם סיכך בנסרים אפי פחותים מג' - צ"ל אם סיכך בנסרים אפילו פחותים מג' שו"ת צמח יהודה חלק ד סימן פ דא"כ אפי במצווה לא ישמעו לו לחטוא - צ"ל דא"כ אפילו במצווה לא ישמעו לו לחטוא חרדת הדין (בלבול המת - צ"ל חרדת הדין ובלבול המת שו"ת צמח יה...
על ידי ברוך ברמ-ד
ד' 04 אוקטובר, 2017 2:43 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים לשו"ת שתי הלחם
תגובות: 0
צפיות: 157

תיקונים לשו"ת שתי הלחם

שו"ת שתי הלחם סימן לט ומהרש"ך ז"ל בביאורו לסי' ס' ובתשו' סי' י' - צ"ל ומהרש"ח [=ר' שמואל חיון, ספר בני שמואל] ז"ל בביאורו לסי' ס' ובתשו' סי' י' ובדברי ריבות סי' רי"ד ור"ה ות"ר - ובדברי ריבות סי' רי"ד ור"ה ות"ד אלא שיש שם מעוטא דמעוטא דקראו ...
על ידי ברוך ברמ-ד
ד' 04 אוקטובר, 2017 2:41 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים לחידושי המהרי"ט
תגובות: 0
צפיות: 142

תיקונים לחידושי המהרי"ט

חידושי המהרי"ט מסכת כתובות דף צט עמוד ב דלאו קפידא הוא ואפי לשנים קאמר - צ"ל דלאו קפידא הוא ו אפילו לשנים קאמר חידושי המהרי"ט מסכת קידושין דף יד עמוד ב דאפי בעשיר איתיה בלא תקח - צ"ל ד אפילו בעשיר איתיה בלא תקח חידושי המהרי"ט מסכת קידושין דף כא עמוד א דאפי עשה לית בה - צ&quo...
על ידי ברוך ברמ-ד
ד' 04 אוקטובר, 2017 2:39 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת מהרשד"ם
תגובות: 0
צפיות: 150

תיקונים בשו"ת מהרשד"ם

שו"ת מהרשד"ם חלק אבן העזר סימן לד ולא אמר לא לשון מתנ' משום דכסיפ' - צ"ל ולא אמר לה לשון מתנ' משום דכסיפ' שו"ת מהרשד"ם חלק אבן העזר סימן עו רק כתב הדברים ברמז לפי שבמקומות אחרים הארכתי - צ"ל רק כתבתי הדברים ברמז לפי שבמקומות אחרים הארכתי כיון שמיד הבעל לא לידה או לחצרה ...
על ידי ברוך ברמ-ד
ד' 04 אוקטובר, 2017 2:38 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים במחנה אפרים
תגובות: 0
צפיות: 140

תיקונים במחנה אפרים

מחנה אפרים הלכות זכיה ומתנה סימן לז אי נמי שכשם שהיקל רש"י במסוכן - צ"ל אי נמי שכשם שהיקל ר"ש שזורי במסוכן מחנה אפרים הלכות גזילה סימן ב הר"ש בר צמח זלה"ה סי' כ"ב - צ"ל הר"ש בר צמח זלה"ה סי' כ"ג מחנה אפרים הלכות שותפות סימן ד כיון דהוי בכדי אן הדעת ט...

עבור לחיפוש מתקדם