החיפוש הניב 507 תוצאות

על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 16 מרץ, 2018 3:14 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת הרמ"א
תגובות: 0
צפיות: 22

תיקונים בשו"ת הרמ"א

שו"ת הרמ"א סימן כ דשכירות ממכר ליומיה הוא - צ"ל ושכירות ממכר ליומיה הוא שו"ת הרמ"א סימן מח אפילו היו הנכנסים אלו שצוה לתת לעניי ארץ ישראל - צ"ל אפילו היו הנכסים אלו שצוה לתת לעניי ארץ ישראל שו"ת הרמ"א סימן צג והשופט הערבי שאל לאחד מן המורים - צ"ל והשופט ה...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 16 מרץ, 2018 3:12 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת הרד"ך
תגובות: 0
צפיות: 15

תיקונים בשו"ת הרד"ך

שו"ת הרד"ך בית כח הגרי' שלקחו לקוחות הן - צ"ל האחים שחלקו לקוחות הן ומסתבר נהר מלכא - צ"ל ומסתכר נהר מלכא קאקי חיורי משלחי גלימי דאינסו - צ"ל קאקי חיורי משלחי גלימי דאינשי ואם כן העומד הדעת בכאן הוא - צ"ל ואם כן האומד הדעת בכאן הוא ולדידך יד ב"ה עלה - צ"ל ולפי...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 16 מרץ, 2018 3:11 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת רבי בצלאל אשכנזי
תגובות: 0
צפיות: 16

תיקונים בשו"ת רבי בצלאל אשכנזי

שו"ת רבי בצלאל אשכנזי סימן יז שלשון השטר בעינן שקונה בעצמו - צ"ל שלשון השטר בענין שקונה בעצמו שו"ת רבי בצלאל אשכנזי סימן כח שלא לעמוד על זמן - צ"ל שלא לעמוד על דמו אלא שכתב ואונס שפיכה ושבירה דשכיחא - צ"ל אלא שכתב אונס שפיכה ושבירה דשכיחא פשוט נמי שקריו עם רבי משולם - צ"...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 16 מרץ, 2018 3:08 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת הריב"ש
תגובות: 0
צפיות: 15

תיקונים בשו"ת הריב"ש

שו"ת הריב"ש סימן רג דקיי"ל בכוליה תלמודא דינא דלמכותא דינא - צ"ל דקיי"ל בכוליה תלמודא דינא דמלכותא דינא שו"ת הריב"ש סימן רנ ומה שאומר ראובן שכבר איים עליו והפחידו - צ"ל ומה שאומר שמעון שכבר איים עליו והפחידו בדברים אשכחן, אומר שמעון שלא נפטר בזה - צ"ל בדב...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 16 מרץ, 2018 3:06 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשל"ה
תגובות: 0
צפיות: 16

תיקונים בשל"ה

של"ה פרשת ויחי תורה אור 'בקרבך קדוש ישראל' (ישעיה יב, ו), לא אבוא - צ"ל 'בקרבך קדוש' (הושע יא, ט) , לא אבוא של"ה פרשת שמיני תורה אור ואין דברי של אחד במקום שנים - צ"ל ואין דבריו של אחד במקום שנים של"ה פרשת במדבר תורה אור לקיים 'כל חלב לה'' (מלאכי ג, י). ג', מעשר, כתיב (ויקרא...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 16 מרץ, 2018 3:05 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת חיים שאל
תגובות: 0
צפיות: 11

תיקונים בשו"ת חיים שאל

שו"ת חיים שאל חלק א סימן י תלמידו הריב"ש בתשו' סי' ר"ג - צ"ל תלמידו הריב"ש בתשו' סי' ר"נ מדברי המרדכי פ' מי שאחזו סס"י תר"ו - צ"ל מדברי המרדכי פ' מי שאחזו סס"י תכ"ד מ"ש המרדכי פ' מי שאחזו סי' תר"ג - צ"ל מ"ש המרדכי פ' מי שאחזו...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 16 מרץ, 2018 3:04 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת פנים מאירות
תגובות: 0
צפיות: 15

תיקונים בשו"ת פנים מאירות

שו"ת פנים מאירות חלק ב סימן קסב אלא אחריות גוף היין אם יתקלקל כטעם הנ"ל - צ"ל אלא אחריות גוף היין אם יתקלקל בטעם עכ"ל וכיון שנסתם הנהר ואמרינן שלא הי' צריך - צ"ל ונסתם הנהר ואמרינן שלא הי' צריך ממתניתין דסוף פ' טבול יום - צ"ל ממתניתין דסוף מס ' טבול יום היכי דאתני בתנאי...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 16 מרץ, 2018 3:03 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים במאור ושמש
תגובות: 0
צפיות: 12

תיקונים במאור ושמש

מאור ושמש ויקרא הפטרת מחר חדש נפלא [תF]ה אהבתך לי מאהבת נשים - צ"ל נפלא[ת]ה אהבתך לי מאהבת נשים מאור ושמש במדבר פרשת חקת יען לא האמנתם בילהקדישני צ"ל יען לא האמנתם בי להקדישני מאור ושמש דברים פרשת דברים ויתמשך רחמים על כנסתישראל - צ"ל ויתמשך רחמים על כנסת ישראל מאור ושמש דברים רמזי בי...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 16 מרץ, 2018 3:01 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים במגיד משנה
תגובות: 0
צפיות: 12

תיקונים במגיד משנה

מגיד משנה הלכות אישות פרק יב שהטעם (שם קנ"ו) משום דלא ידע - צ"ל שהטעם (שם קכ"ו ) משום דלא ידע מגיד משנה הלכות מכירה פרק ח הלכה ז ודוקא כשאמר במאה זוז אבל התם כגון - צ"ל ודוקא כשאמר במאה זוז אבל סתם כגון מגיד משנה הלכות מכירה פרק כט וכר נתבאר זה עם סימני הסריס - צ"ל וכבר נתבא...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 16 מרץ, 2018 3:00 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת עזרת מצר
תגובות: 0
צפיות: 16

תיקונים בשו"ת עזרת מצר

שו"ת עזרת מצר סימן מא דעבר המימרא דר"ח שעבר על שבועתו - צ"ל דעבר המימרא דרח' [=דרחמנא] שעבר על שבועתו אין להוציא מיד המחוזק - צ"ל אין להוציא מיד המוחזק ושני גיטין או כתובה וגט ומתה - צ"ל ושני גיטין או כתובה וגט ומיתה מ"ש בכנה"ג שם אות יו"ד בשם הרב משפט צדק - צ...

עבור לחיפוש מתקדם