החיפוש הניב 454 תוצאות

על ידי ברוך ברמ-ד
ג' 09 ינואר, 2018 6:33 pm
פורום: הצעות לשיפורים
נושא: "כתיבת מקורות" - בעיה בקיצור "פ"ב"
תגובות: 0
צפיות: 119

"כתיבת מקורות" - בעיה בקיצור "פ"ב"

בכרטיסיה "עיון", ב"כתיבת מקורות", אם כותבים את המלה "פרק" בקיצור, כגון "פ"א" במקום "פרק א", התוכנה אינה מכירה את המקור. בקיצור של "חלק", כגון "ח"א", הבעיה אינה קיימת. אבל גם שם אם מכניסים גרש מיוחד מסוג ״ במקום גרש רגיל,...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 29 דצמבר, 2017 3:40 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בתורת חיים
תגובות: 0
צפיות: 151

תיקונים בתורת חיים

תורת חיים מסכת בבא קמא דף ט עמוד א שאם יצאו עד שלא הזיק - צ"ל שאם יצאו עד שלא החזיק תורת חיים מסכת סנהדרין דף פב עמוד א כלומר האי צורבא מרבנן דרתת לאו מדה רעה - צ"ל כלומר האי צורבא מרבנן דרתח לאו מדה רעה תורת חיים מסכת חולין דף פט עמוד א לא מאיסה אלא דין שביה עובדי עבודת כוכבים הוו - צ&quo...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 29 דצמבר, 2017 3:39 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשרשי הי"ם
תגובות: 0
צפיות: 107

תיקונים בשרשי הי"ם

שרשי הי"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ב מצינו כי האי לישנא אפי במידי דרבנן - צ"ל מצינו כי האי לישנא אפילו במידי דרבנן שרשי הי"ם הלכות שכירות פרק י וא"נ אפי תימא דאינו רשאי להשתמש בו - צ"ל וא"נ אפילו תימא דאינו רשאי להשתמש בו שרשי הי"ם הלכות שאלה ופקדון פרק ז דאפי אם...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 29 דצמבר, 2017 3:38 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשער משפט
תגובות: 0
צפיות: 98

תיקונים בשער משפט

שער משפט סימן ג לרבא ליה ליה דשמואל - צ"ל לרבא לית ליה דשמואל שער משפט סימן כה ועי מה שכתבתי סק"א וסק"ד. - צ"ל ועי' מה שכתבתי סק"א וסק"ד. שער משפט סימן נב ועי מה שכתבתי בסי' מ"ג סט"ז - צ"ל ועי' מה שכתבתי בסי' מ"ג סט"ז שער משפט סימן צג דאפי במיגו...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 29 דצמבר, 2017 3:36 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת שופריה דיעקב
תגובות: 0
צפיות: 89

תיקונים בשו"ת שופריה דיעקב

שו"ת שופריה דיעקב חלק א (יורה דעה, אבן העזר) סימן כו ואפי לנשיא שבישראל שזהו גסות הרוח - צ"ל ו אפילו לנשיא שבישראל שזהו גסות הרוח שו"ת שופריה דיעקב חלק א (יורה דעה, אבן העזר) סימן מט ס"ל דאפי בשינוי שמו ממש - צ"ל ס"ל ד אפילו בשינוי שמו ממש שו"ת שופריה דיעקב חלק א א...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 29 דצמבר, 2017 3:24 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת רביד הזהב
תגובות: 0
צפיות: 104

תיקונים בשו"ת רביד הזהב

שו"ת רביד הזהב סימן ל
דלא בטיל ע"י תערובת אפי באלף - צ"ל דלא בטיל ע"י תערובת אפילו באלף
שלא נחשדו אפי ע"ה על החדש - צ"ל שלא נחשדו אפילו ע"ה על החדש

שו"ת רביד הזהב סימן לז
ואפי שנמצאו ספרים כתובים כך - צ"ל ואפילו שנמצאו ספרים כתובים כך
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 29 דצמבר, 2017 3:23 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת ציץ אליעזר
תגובות: 0
צפיות: 109

תיקונים בשו"ת ציץ אליעזר

שו"ת ציץ אליעזר חלק ב סימן יט פרק ז י"ל שאפי לדעת אותם הגאונים - צ"ל י"ל ש אפילו לדעת אותם הגאונים שו"ת ציץ אליעזר חלק ב סימן כג ואפי אמרו בפי' שילכו אחר הרוב - צ"ל ו אפילו אמרו בפי' שילכו אחר הרוב שו"ת ציץ אליעזר חלק ט סימן א פרק ג ואפי לר"י דמתיר בחגיגה שם -...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 29 דצמבר, 2017 3:22 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת פרי יצחק
תגובות: 0
צפיות: 97

תיקונים בשו"ת פרי יצחק

שו"ת פרי יצחק חלק א סימן ח ועי בהגהמ"ר פ"ג דשבת שאל - צ"ל ועי' בהגהמ"ר פ"ג דשבת שאל שו"ת פרי יצחק חלק א סימן מז קטן ליה ליה זכיה לנפשיה - צ"ל קטן לית ליה זכיה לנפשיה שו"ת פרי יצחק חלק ב סימן טו אין לחלק ביו חמץ של ישראל - צ"ל אין לחלק בין חמץ של ישראל
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 29 דצמבר, 2017 3:21 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים לשו"ת עזרת כהן
תגובות: 0
צפיות: 102

תיקונים לשו"ת עזרת כהן

שו"ת עזרת כהן (ענייני אבן העזר) הקדמה ותוכן העניינים ואפי להראב"ן, דע"א בהודאה פוסל - צ"ל ו אפילו להראב"ן, דע"א בהודאה פוסל שו"ת עזרת כהן (ענייני אבן העזר) סימן לב ואפי רבינו תם, דמיקל בנשים - צ"ל ו אפילו רבינו תם, דמיקל בנשים שו"ת עזרת כהן (ענייני אבן הע...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 29 דצמבר, 2017 3:20 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים לשו"ת מזכרת משה
תגובות: 0
צפיות: 94

תיקונים לשו"ת מזכרת משה

שו"ת מזכרת משה ליקוטי דיני גיטין סימן ב ועי במה שאכתוב לקמן במזכרת - צ"ל ועי' במה שאכתוב לקמן במזכרת שו"ת מזכרת משה ליקוטי דיני גיטין סימן ז קרובים זה לזה אפי רביעי ברביעי - צ"ל קרובים זה לזה אפילו רביעי ברביעי שו"ת מזכרת משה מזכרת הגיטין סימן יח ואפי שלא בשעת הדחק - צ"...

עבור לחיפוש מתקדם