החיפוש הניב 481 תוצאות

על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 18 יוני, 2018 6:28 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: השלמת קטע ביד רמה
תגובות: 0
צפיות: 238

השלמת קטע ביד רמה

יד רמ"ה מסכת בבא בתרא דף קמג עמוד ב [והני מילי דלית ליה איתתא. אבל אית ליה איתתא ודאי לדידה שדר דכגופו דמיא] במקום שורה זו צריך להוסיף קטע שלם שנמצא במהד' שלוניקי תקנא וורשה תרנז, ונשמט כי הוא נמצא בין שתי הגהות של המו"ל יוסף בשב"ט (סיום ההגהה הראשונה לא ניכר בדפוס ורשה אבל הוא ניכר ב...
על ידי ברוך ברמ-ד
ש' 24 מרץ, 2018 9:33 pm
פורום: הצעות לשיפורים
נושא: גרשיים באמצע מלה, ספרים במהדורות שונות, ועוד
תגובות: 0
צפיות: 399

גרשיים באמצע מלה, ספרים במהדורות שונות, ועוד

כמה הצעות לשיפור: א. לפעמים יש מקורות עם מלה שהגרשיים באמצעה, כמו רמ"בם (מצוי בעיקר בספרים ישנים, שלא הקפידו לשים את הגרשיים לפני האות האחרונה, ופרויקט השו"ת העתיקו בדיוק מתוך נאמנות למקור), נוצרת בעיה, שמי שעושה חיפוש "רמב"ם" לא ימצא את המקור הנ"ל. ראוי לתקן את תוכנת ה...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 16 מרץ, 2018 2:25 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בנתיבות המשפט
תגובות: 1
צפיות: 226

תיקונים בנתיבות המשפט

נתיבות המשפט ביאורים סימן קצ שאין מי שחוזר בו ידו על התחתוה - צ"ל שאין מי שחוזר בו ידו על התחתונה נתיבות המשפט ביאורים סימן רא [עיין סימן ר"ז סעיף ב'] - צ"ל [עיין סימן ר"ג סעיף ט' ] נתיבות המשפט ביאורים סימן רל דהנך פוסקים דס"ל דאפילו במכירה הדין כן, סבירא ליה - צ"ל דהנ...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 16 מרץ, 2018 2:22 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת תורת אמת
תגובות: 1
צפיות: 227

תיקונים בשו"ת תורת אמת

שו"ת תורת אמת סימן צה וישלמנו בטורנה ויאג' הנזכר - צ"ל וישלמנו בטורנה מאנו הנזכר [זה סוג מכר כמו לעיל סי' פב] שו"ת תורת אמת סימן ק כדי לקיים מצות השבת - צ"ל כדי לקיים מצות השבה שו"ת תורת אמת סימן קסח ויר' המוכר שמי ינסך היין - צ"ל ויר' המוכר שמא ינסך היין לא פי על מי יה...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 16 מרץ, 2018 2:20 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת אדמת קודש
תגובות: 1
צפיות: 326

תיקונים בשו"ת אדמת קודש

שו"ת אדמת קודש א חלק אורח חיים סימן יד רבינו כתב בפי"א מה' טוען דין י"ב כתב - צ"ל רבינו בפי"ב מה' טוען דין י"ב כתב שו"ת אדמת קודש א חלק חושן משפט סימן נז או ערבה בשטר נשאת חייבת לשלם - צ"ל או ערבה בשטר ונשאת חייבת לשלם שלא ישתנה ולא גרע כחו - צ"ל שלא ישתנ...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 16 מרץ, 2018 2:19 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת צמח צדק (הקדמון)
תגובות: 1
צפיות: 279

תיקונים בשו"ת צמח צדק (הקדמון)

שו"ת צמח צדק (הקדמון) סימן קיב אלא דנראה ליה ליה מטעם דהאידנא - צ"ל אלא דנראה ליה מטעם דהאידנא שו"ת צמח צדק (הקדמון) סימן קיז ב"י בטור ח"מ סימן נ"ט מחודשים א' - צ"ל ב"י בטור ח"מ סימן צ"ט מחודשים א' הרי חצי שהיא מצוה נעשית מטלטלין - צ"ל הרי חצי ש...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 16 מרץ, 2018 2:18 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת מבי"ט
תגובות: 1
צפיות: 240

תיקונים בשו"ת מבי"ט

שו"ת מבי"ט חלק א סימן קמא יפרע לו הדמים ואם תצא הקרקע כול' מידו - צ"ל יפרע לו הדמים אם תצא הקרקע כול' מידו שו"ת מבי"ט חלק ב סימן ר ובא ראובן לתובע משלוחו של שמעון - צ"ל ובא ראובן לתבוע משלוחו של שמעון שהוא שלו שחזר בו מן המוכר - צ"ל שהוא שלו שחזר בו מן המכר שכיון ש...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 16 מרץ, 2018 2:16 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בבית שמואל
תגובות: 1
צפיות: 239

תיקונים בבית שמואל

בית שמואל סימן לח ס"ק יא עיין תוס' דף מ"ו שם - צ"ל עיין תוס' דף נ"ו שם בית שמואל אבן העזר סימן מב ועיין ברמב"ם פי"ו ה' עדות ובח"ה ס"ס נ' שם כתב בשם הרמ"ה - צ"ל ועיין ברמב"ם פי" ז ה' עדות ובח"ה ס"ס צ' שם כתב בשם הרמ"ה בית שמוא...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 16 מרץ, 2018 2:13 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת בית יצחק
תגובות: 1
צפיות: 243

תיקונים בשו"ת בית יצחק

שו"ת בית יצחק אורח חיים סימן עד אמאי לא נתל' שעש' להקל האיסור - צ"ל אמאי לא נתל' שמש' [=שמשך] להקל האיסור לא ידע הגמ' דמיירי בהרהינו אצלינו - צ"ל לא ידע הגמ' דמיירי בהרהינו אצלו מדברי הח"מ בסי' קכ"ד - צ"ל מדברי הח"מ בסי' ק"כ [ס"ק ה] רק מתקנ' כדאיתא בצ&quo...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 16 מרץ, 2018 2:12 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת שואל ומשיב
תגובות: 1
צפיות: 256

תיקונים בשו"ת שואל ומשיב

שו"ת שואל ומשיב מהדורה קמא חלק ב סימן קיח נעשה סתם הלואה ולא מצי לסלק בזוזי - צ"ל נעשה סתם הלואה ולא מצי לסלק אלא בזוזי ובאחריות דא"צ אחוי טרפך - צ"ל ובאחריות דא"ל אחוי טרפך ובב"מ לא כהבו רק התירוץ - צ"ל ובב"מ לא כתבו רק התירוץ הגיע לידי ספר שערי משפט - צ"...

עבור לחיפוש מתקדם